PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Dimensió econòmica
     
 
         
   
   
 


 
 
     
       
  Pressupost 2012 21.035.587,77€  
  Execució de despeses 18.196.368,39€  
  Execució d’ingressos 19.482.460,60€  
  Resultat de l’exercici 1.286.092,21€  
  Ajust per desviacions de finançament -20.575,25€  
  Resultat pressupostari ajustat 1.265.516,96€  
  Valor relatiu (% resultat s/ total de despeses) 6,95%  
  Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.676.923,01€