PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Els Serveis en dades
     
Serveis Educatius
Serveis Residencials per a Persones Grans
Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental
Servei d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
Serveis de Salut Mental Infantojuvenil
Serveis de Salut Mental d'Adults
Servei a les Persones amb Drogodependència
Servei de Manteniment
Plans de Desenvolupament Comunitari
Programa d'Inserció Sociolaboral
 
         
   
   
 


Serveis Educatius

 
 
    E. Llevant E. Can Barriga C. Maregassa
           
  Alumnes atesos   65 66 60
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar   6 7 22
  Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)   - -
  Nombre d'escoles   8 - -
  Baixes alumnes durant el curs escolar   3 3 1
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar   11 2 21
  Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors   65 65 60
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)   - - 60
  Plans individuals avaluats   65 66 59
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP   6 5 9
  Plans individuals únics   1 - -
  Sessions de Consell de Centre/Escolars   3 3 3
  Pla anual elaborat  
  Pla anual aprovat pel Consell de Centre  
           
 
 

 
 
    PSXE*

SFAEO*

ASUEC* CREE*
             
  Alumnes atesos   11 15 20 12
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar   - - 8 13
  Alumnes nous durant el curs escolar (matricula viva)   - 1 5 2
  Nombre d'escoles   16 - 12 14
  Baixes alumnes durant el curs escolar   - - 5 -
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar   11 1 13 1
  Alumnes amb les Prioritat Educatives acordades amb les famílies/tutors   11 15 20 27
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)   - - 5 -
  Plans individuals avaluats   11 15 20 27
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP   - 4 4 4
  Plans individuals únics   - 15 3 -
  Sessions de Consell de Centre/Escolars   - - 3 -
  Pla anual elaborat   - - -
  Pla anual aprovat pel Consell de Centre   - - -
             
 
 

(*)       PSXE: Programa suport xarxa educativa
           SFAEO: Servei fisioteràpia alumnes escola ordinària
           ASUEC: Aula de suport unitat d’educació compartida
           CREE: Centre de recursos educatius específics

 


Serveis Residencials per a Persones Grans

 
 
    Residència i CD
Can Bosch
Residència i CD
Domènech i Montaner
  Residències      
         
  Places   20 80
  Persones ateses   23 101
  Nivell d’ocupació   95% 98,28%
  Temps/nivell mig d’estada   7 anys i 2 mesos 3 anys
         
  Centres de Dia      
         
  Places   8 24
  Persones ateses   10 37
  Nivell d’ocupació   92% 99,17%
  Temps/nivell mig d’estada   1 any i 7 mesos 2 anys i 3 mesos
         
  Nivells d’intensitat d’atenció      
         
  Alta   125 71
  Mitjana   5 21
  Baixa   2 9
         
  Menjador Social      
         
  Places   3 -
  Nivell d’ocupació   100% -
         
 
 

 


Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental

 
 
    Residència de Disminuïts Físics Servei d'Habitatge Josdep Padrós Llar Residència Salut Mental Sant Roc
  Residències        
           
  Places   14 38 45
  Persones ateses   14 40 47
  Nivell d’ocupació   100% 97,2% 99,75%
  Temps/nivell mig d’estada   24,5 anys 353 dies 350 dies
           
  Nivell de Suport        
           
  Places   - 8 -
  Persones ateses   - 24 -
  Nivell d’ocupació   - 3 -
  Temps/nivell mig d’estada   - 3 -
           
  Menjador Social        
           
  Places   2 - -
  Persones ateses   2 - -
  Nivell d’ocupació   100% - -
           
 
 

 


Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

 
 
    EAIA CDIAP Juguem Plegats
          gener- juny sept-des
             
  Persones ateses   477 753 51 famílies
54 nens
57 famílies
61 nens
  Persones noves durant el període   98 335 51 famílies
54 nens
51 famílies
55 nens
  Baixes durant el període   131 279 8 8
  Primeres visites   - 335 -
  Estudis realitzats   72 - -
  Persones amb Pla Individual acordat   200   106
  Persones amb Pla Individual avaluat   187   104
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP   24   5
  Plans individuals únics   9   -
  Derivacions a escoles d’educació especial   - 3 - -
  Derivacions a centres de salut mental infantojuvenil   - 9 - -
  Derivacions a EAP*     6    
  Derivacions a CREDA*     2    
  Derivacions altres centres públics     19    
  Derivacions altres centres privats     16    
             
 
 

(*)       EAP: Equip d'Assessorament i d'Orientació Psicopedagògica
           CREDA: Centre de Recursos per a Deficients Auditius

          

 


Serveis de Salut Mental Infantojuvenil

 
 
    CSMIJ Joan Obiols CSMIJ Creu Verda
         
  Persones ateses   878 924
  Persones noves durant el període   485 417
  Baixes durant el període (Altes terapèutiques)   - -
  Primeres visites   485 417
  Visites successives   3.131 5.449
  Visites especials   1.227 1.851
  Activitat no assistencial   1.752 1.693
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP   - 27
  Derivacions a altres serveis   - 21
         
 
 

 


Serveis de Salut Mental d'Adults

 
 
    CSMA 1 CSMA 2 CD Bétula
           
  Persones ateses   3.120 3.064 76
  Persones noves durant el període   1.257 1.029 13
  Baixes durant el període   - - 10
  Primeres visites   1.257 1.029 -
  Visites successives   13.364 14.378 -
  Visites especials (familiars i grupals)   444 1.251 -
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP   - - 76
           
 
 

 


Servei a les Persones amb Drogodependència

 
 
    CAS Delta Bus Intermunicipal de Metadona
         
  Persones ateses   1815
  Primeres visites   817
  Visites successives   12.759
  Programa de tractament metadona (PTM)   307 105
  Plans individuals únics   65
  Mitjana de persones ateses per mesos   650 88
  Mitjana de persones ateses per parada   - 16
  Total dosis de metadona administrades   74.337 29.345
         
 
 

 


Servei de Manteniment

 
 
  Nombre d'actuacions executades per tipus de centre      
      Empreses externes Oficials d'Ofici Equip IMPO Total
               
  Educació   333 - 186 10 529
  Serveis Social i Salut   136 - - - 136
  IMSP   364 681 - - 1.045
               
  Suma   883 681 186 10 1.710
               
 
 

 
 
  Despesa executada per concepte i tipus de centre
      Inversions Ordinari Total
        Compres Avaries Actes vandàlics Transport Despesa
fiixa
 
                   
  Educació   69.394,31 16.645,43 127.396,53 10.495,06 0,00 161.341,93 385.273,26
  Serveis Social i Salut   0,00 2.089,49 41.396,89 120,25 0,00 16.125,94 59.732,57
  IMSP   131.091,99 16.751,24 68.410,62 684,91 1.840,70 34.781,21 253.560,67
                   
  Suma   200.486,30 35.486,16 237.204,04 11.300,22 1.840,70 212.249,08 698.566,50
                   
 
 

 


Plans de Desenvolupament Comunitari

Projectes i participació: En els barris de Sant Roc, La Salut Llefià, La Pau i Pomar, s’han dut a terme un total de 33 projectes comunitaris, amb la participació de 84 entitats i 71 serveis dels diferents barris.

 
 
    Entitas Serveis Projectes
           
  Sant Roc   18 21 5
  La Salut-Llefià   33 20 6
  La Pau   19 17 9
  Pomar   14 13 13
           
  Total   84 71 33
           
 
 


Població
que ha participat en els Plans de desenvolupament comunitari:

 
 
    Sant Roc Pomar La Pau La Salut-Llefià
  Gènere          
             
    300 355 434 1.371
    350 645 1.129 2.320
             
  Edat          
             
  0 – 14   100 100 815 1.462
  15 – 25   350 150 24 160
  26 – 65   150 450 676 1.262
  + 65   50 300 48 807
             
 
 

 

 


Programa d'Inserció Sociolaboral

 
 
    SBAS
1/5
SBAS
2
SBAS
3
SBAS
4
SBAS
6
Total
  Atenció indidual              
                 
  Persones ateses en total   156 93 123 150 109 631
  Persones ateses en acollida   100 76 94 120 106 496
  Persones ateses en seguiment   56 17 29 30 3 135
  Volum de persones ateses en seguiment (ràtio agenda) (*1)   262 105 119 224 97 807
  Accions individuals, tutories (*2)   572 191 424 560 378 2.125
                 
  Persones ateses en atenció grupal per l'equip              
  Atenció grupal, MONOGRÀFICS              
                 
  Persones ateses en monogràfics   11 24 22 44 34 135
  Volum de persones participants en monogràfics (*3)   29 36 28 123 65 281
                 
  Atenció grupal CLUB DE FEINA              
                 
  Persones ateses en club de feina   - - - - - 0
  Volum de persones que participen (4*)   17 184 109 152 107 569
                 
  Persones que realitzen formació TIC en AMIBA              
                 
  Persones participants en Amiba   13 13 5 19 4 54
  Volum persones participants AMIBA (*5)   16 13 5 22 4 60
                 
  Persones que realitzen formació Ocupacional              
                 
  Persones en Formació Ocupacional (*6)   6 - - 23 11 40
                 
  Persones que s’han inserit              
                 
  Total contractes (*7)   21 3 14 28 18 84
                 
 
 

(*)       1: Són persones que repeteixen algún trimestre en el seguiment.
           2: Són les tutories que s’han realitzat.
           3: Algunes persones participen en més d’un monogràfic.
           4: Algunes persones participen més d’un trimestre.
...........5:
6 persones participen en el curs inicial i avançat.
...........6:
Hi ha 5 persones que han realitzat dos cursos de formació.
...........7:
Hi ha 9 persones que han tingut contractes diferents en empreses diferents.

 

Més informació: