PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Gestió econòmica
     
Anàlisi patrimonial
Liquiditat
Anàlisi econòmic
Anàlisi pressupostària
Evolució 2008 - 2012
 
         
   
   
 


Anàlisi patrimonial

 
 
    2011 2012
         
  Actiu fix   56,11% 50,42%
  Actiu circulant   43,89% 49,58%
         
  Passiu fix   58,72% 52,35%
  Passiu circulant   41,28% 39,78%
         
  Fons de maniobra   2,61% 9,80%
         
 
 

 


Liquiditat

- Exercici 2012: lleugera millora en els indicadors de liquiditat.

- Atenció: problema persistent per al 2013.

- Objectiu: Realitzar gestions per cobrar els imports endarrerits de les institucions que ens financen.

 


Anàlisi econòmic

- Resultat net de funcionament positiu.

- Forta dependència dels ingressos a transferències corrents ( Departaments Generalitat, ICASS, CatSalut...).

- Un percentatge elevat de les despeses correspon a les despeses de personal ---> prestació de servei.

- Límit en la reducció de la despesa, racionalització.

- Resultat: 23,8 milers d'euros.

 


Anàlisi pressupostària

Execució

- Reconeixement segons Drets i Obligacions.

- Execució ingressos per sota dels previstos.


Resultats

- Resultat execució: (-) 68 milers d'euros.

- Resultat ajustat (AiP financers): 1.265 milers d'euros.

 
 
    Op. corrents Inversions Op. no financeres Actius financers Passius financers Total
                 
  Pressupost 2012   20.320.336,23 667.251,54 20.987.587,77 48.000,00 0,00 21.035.587,77
  Execució de despeses   17.982.354,89 201.663,50 18.184.018,39 12.350,00 0,00 18.196.368,39
  Execució d’ingressos   17.914.225,22 201.663,50 18.115.888,72 12.350,00 0,00 19.482.460,60
  Resultat de l’exercici   -68.129,67 0,00 - 68.129,67 0,00 1.354.221,88 1.286.092,21
  Ajust per desviacions de finançament   - -20.575,25 -20.575,25 - - -20.575,25
  Resultat pressupostari ajustat   -68.129,67 -20.575,25 - 88.704,92 0,00 1.354.221,88 1.265.516,96
  Valor relatiu (% resultat s/ total de despeses)   -0,38% -10,20% -0,49% - - 6,95%
  Romanent de tresoreria per a despeses generals             1.676.923,01
 
 


Indicadors

 
 
  Objectiu Resultat
           
  Execució del pressupost de despeses op. corrents:   91% 88%
  Realització de pagaments:   74% 76%
  Despesa total per usuari:   1.263,00 1.202,99
  Període mitjà de pagament (en dies). Nòmina:   30 30
  Període mitjà de pagament (en dies). Béns i serveis:   269 222
  Execució del pressupost d’ingressos  op. corrents:   91% 88%
  Realització de cobraments:   69% 70%
  Període mitjà de cobrament (en dies):   114 109
  Resultat operacions no financeres:   0,00 -88.704,92
           
 
 


Aconseguim 5 dels 9 indicadors que ens vam proposar en el pla trimestral octubre-desembre:

- Realització pagaments

- Període mitjà de pagament (nòmina i béns i serveis)

- Període mitjà de cobrament.

- Realització cobraments.

 

Inversions realitzades

- Reforma i adequació CSMA 1.

- Rehabilitació coberta CEIP Feliu Veguès.

- Reforma façana aulari Can Barriga.

- Noves alarmes a diferents escoles públiques.

 


Evolució 2008 -2012

 
 
    2008 2009 2010 2011 2012
               
  Resultat pressupostari operacions corrents   -23.365,68 4.080.952,11 4.391.237,79 251.156,44 -68.129,67
  Resultat pressupostari de l’exercici   -42.147,31 4.080.952,11 4.391.237,79 251.156,44 1.286.092,21
  Resultat pressupostari ajustat   92.535,39 4.235.154,89 -9.467,14 271.731,69 1.265.516,96
  Resultat econòmic patrimonial   367.682,84 4.957.648,03 3.626.132,50 400.969,68 23.846,54
  Romanent de tresoreria per a despeses generals   363.553,76 4.563.684,99 148.559,84 390.830,80 1.676.923,01
               
 
 

 

Resultats 2008-2012