PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Gestió de contractació
     
Volum de contractació
Seguiment de contractes
Més informació
 
         
   
   
 


Volum de contractació

Durant aquest any hem tingut en vigor 59 contractes amb diferents entitats i empreses amb un volum total de contractació de serveis, subministraments i d'obres de: 4.948.730,59€ (aproximadament el 85% de les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses).

 
 
  Tipus de contracte Nombre Import
         
  Gestió de serveis públics   1 1.707.226,39€
  Serveis   20 2.815.691,87€
  Subministrament   15 194.552,70€
  Serveis per a PDC   11 114.061,55€
  Obres   12 117.198,08€
         
  Total   59 4.948.730,59€
 
 


Seguiment de contractes

El seguiment dels contractes és un dels aspectes que incideix de forma directa en la millor prestació del servei contractat, i per tant en l’atenció que prestem als usuaris des dels nostres centres i serveis.

De forma quotidiana i per mitjà de les reunions establertes s’han tractat els diferents aspectes dels contractes; d’aquest seguiment se n’han desprès acords i actuacions adreçades a garantir i millorar la prestació del servei en funció del marc contractual de cada un d’ells. El Pla trimestral va fixar mesures en aquest sentit.

S’han realitzat reunions de seguiment dels contractes de serveis de cuina als serveis residencials, neteja, suport assistencial, monitors del menjador, suport a la integració familiar en família extensa i gestió de la Residència i Centre de dia Domènech i Montaner.

A partir del mes de juliol s’ha implementat una proposta de millora: un full d’incidències amb l’objectiu d’estandarditzar la comunicació, registre i actuacions envers la comunicació d’aquestes.

 


Més informació: