PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Gestió del personal
     
Plantilla: 343 places
Col.lectiu dels Centres de l'IMSP
Col.lectiu de les Escoles
Mesures de prevenció de riscos laborals
Vigillància de la Salut
Accidents de treball
Formació
Projectes d'innovació
 
         
   
   
 


Plantilla: 343 placesNombre de places per àmbit


 


Contractacions al llarg del període

Hem gestionat 1.120 moviments contractuals. Aquest nombre suposa una reducció del 12.08% respecte l’any anterior.

- Aquests moviments contractuals corresponen a 129 professionals, el que suposa una reducció d’un 26% respecte l’any anterior.

 

Jubilacions

Aquest any 2012 s’han produït 9 jubilacions:

- 7 parcials,
-
1 jubilació especial 64 anys,
-
1 jubilació definitiva.


Nombre d’expedients

El nombre d’expedients tramitats ha estat de 211.

 

 


Col·lectiu dels Centres de l'IMSP


21 sessions – 42 hores

El treball de la comissió mixta de centres durant l’any 2012 ha estat intens i ha suposat un gran esforç d’adaptació tant per part del comitè com dels representants de la titularitat, considerant els canvis produïts a la gerència de l'Institut.

 
 
 

Aspectes treballats

 
 

- DPO 2011 (direcció per objectius) dels centres de salut mental i addiccions i DPO Centres i complement d’especial rendiment.
- Nou organigrama de l’IMSP.
- Calendari Residència de Físics.
- Paga assistència període setembre – desembre 2011.
- Carrera professional serveis de salut mental i addiccions, convocatòria 2012.
- Nous llocs de treball de la gerència.
- Ajuts socials.
- Centre Delta – seguretat i procés de conciliació.
- Estudi BSA.
- Complements de productivitat d’especial rendiment i paga d’assistència.
- Jubilacions, jubilacions anticipades i jubilacions parcials.
- Llicències retribuïdes – assumptes propis.
- Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per l'estabilitat pressupostària.
- Annex 4.b) Prolongació jornada – Acord modificació conveni.
- Acord modificació transitòria i puntual de l’Annex 4.g) complement de productivitat d’especial rendiment i de l’Annex 4.d) complement d’assistència.
- Expedient disciplinari psicòloga serveis residencials de l’IMSP.
- Pla de formació i ajuts socials.
- Moviments de personal: CAD, CSMJ Sud i Gerència.
- Reorganització centres.
- Acord de l’aplicació dels complements retributius a la prestació d’incapacitat temporal.
- Reducció jornada i llei de conciliació familiar.

 
     
 
 

 

Acords del Consell d'Administració

 
 
         
  22/06/2012   Aprovació de la modificació dels criteris de l’Annex 4.b) Prolongació de jornada, del Conveni de Centres de l’IMSP, de conformitat amb l’acord de comissió mixta de data 7 de juny de 2012.  
  20/11/2012   Aprovació dels acords entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i escoles de l’IMSP de dates 11 d’octubre de 2012 i 15 de novembre de 2012 relatius al complement retributiu a la prestació d’incapacitat i a la modificació parcial de l’acord de Consell d’Administració de data 22 de juny de 2012 sobre l’ordenació dels complements retributius de productivitat especial rendiment 2012 i 2013.  
  30/11/2013   Assignació als professionals de l’IMSP dels imports individuals del complement retributiu de productivitat especial rendiment 2012 aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament de Badalona de data 27 de novembre de 2012, a proposta del Consell d’Administració de l’IMSP de data 20 de novembre de 2012.  
         
 
 

 


Col·lectiu de les Escoles

 

21 sessions – 42 hores

El treball realitzat per la comissió mixta d’escoles durant l’any 2012 s’ha centrat en el treball del conveni de les Escoles d’Educació Especial de l’IMSP, per tal d’acordar un conveni que permeti situar i endreçar els diversos conceptes retributius tenint en compte les retribucions dels professionals de les escoles públiques que venen finançades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i adaptar-les a les retribucions de l’administració pública local. Tot i així no s’ha pogut arribar a un acord de redacció final considerant les regulacions normatives aparegudes l’any 2012.

 
 
 

Aspectes treballats

 
 

- Conveni Escoles – retribucions.
- Reduccions de jornades acollides a la llei de conciliació familiar.
- Contractes de suplències – partida pressupostària.
- Acord de criteris de suplències de mestre.
- Pla de Formació d’escoles.
- Selecció directors escoles.
- Paga Assistència setembre – desembre 2011.
- Reconeixement d’estadis a 1 de setembre de 2011 i reconeixement retributiu.
- Retribucions psicopedagogs escoles.
- Cobrir el lloc de treball de mestre de l’Escola Llevant per jubilació definitiva.
- Projectes d’innovació pedagògica – convocatòria 2012.
- Trasllat mestra Escolaritat Compartida a l’Escola Llevant. Seguiment dels criteris de trasllat.
- Reduccions de jornada curs 2012-2013.
- Acord formació continuada i acord de modificació de l’article 32. Formació individual conveni escoles d’educació especial de l’IMSP.
- Finançament Departament d’Ensenyament gener – agost 2012.
- Plantilles escoles curs 2012-2013.
- Assignació de triennis.
- Vestuari.
- Gratificació anys de servei en les jubilacions parcials.
- Reducció de la paga extraordinària de juny.
- Assignació del CREE.
- Coordinadors escoles d’educació especial.
- Acord modificació transitòria i puntual de l’Annex 4.g) complement de productivitat d’especial rendiment i de l’Annex 4.d) complement d’assistència.

 
     
 
 

 

Acords del Consell d’Administració

 
 
         
  20/11/2012   Aprovació dels acords entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i escoles de l’IMSP de dates 11 d’octubre de 2012 i 15 de novembre de 2012 relatius al complement retributiu a la prestació d’incapacitat i a la modificació parcial de l’acord de Consell d’Administració de data 22 de juny de 2012 sobre l’ordenació dels complements retributius de productivitat especial rendiment 2012 i 2013.  
  30/11/2013   Assignació als professionals de l’IMSP dels imports individuals del complement retributiu de productivitat especial rendiment 2012 aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament de Badalona de data 27 de novembre de 2012, a proposta del Consell d’Administració de l’IMSP de data 20 de novembre de 2012.  
         
 
 

 


Mesures de prevenció de riscos laborals


Accés a la informació de prevenció


Taulers informatius de PRL:

A 14 de 16 serveis, és a dir el 88%, s’ha instal·lat un tauler informatiu en matèria de prevenció amb les següents característiques:

- A la vista dels professionals, clarament diferenciat i encapçalat,
- ordenat, no sobrecarregat i amb una documentació actual i útil.


Pàgina web intranet de l’IMSP:

S’ha penjat un apartat nou en el web intranet de l’IMSP des d’on s’hi pot accedir a una gran quantitat d’informació i documentació, com p.e.:

- El Pla de Prevenció de l’IMSP amb els protocols corresponents i els Manuals d’Acollida,
- tots els fulls Informatius fins ara publicats, informació, materials i exercicis per combatre l’estrès
- i informació pràctica sobre el Servei de Vigilància de la Salut,  com actuar en cas d’un accident i diferents impresos, etc.

Part d’aquesta documentació també és accessible des del web extern.

 

Plans d'Emergència

Plans d’Autoprotecció (PAU):

S’ha elaborat el PAU de la Llar Residència Sant Roc i els corresponents annexos. També s’ha estat treballant el PAU de l’escola Can Barriga, els annexos del qual sí ja s’han acabats. 


Plans d’Emergència / Manuals d’autoprotecció:


S’han actualitzat i complementat amb els corresponents annexos els plans d’emergència del CSMA 2, CD Bétula i  Centre Delta.


Sessions info/formatives:


En el 75% dels serveis de l’IMSP s’han realitzat com a mínim una sessió info/formativa, on es tractaven temes com el pla d’emergència del centre, l’ús de l’extintor portàtil i altres temes relacionats amb la PRL. En 4 centres, aquestes sessions s’han portat a terme amb el suport directe de Gerència (Àmbit de Prevenció).


Ergonomia


S’han realitzat les activitats formatives en matèria d’ergonomia, tal com estaven previstes en el PFC 2012. Cal destacar la sessió “Treballar amb PVD i atendre a usuaris” que va crear consciencia i un interessant debat i intercanvi d’idees.

 

Plans d’Actuacions Preventives (PAP)

S’han actualitzat i coordinat els PAPs del SAIJ Creu Verda, CSMIJ Joan Obiols, CSMA 2 i CD Bétula. D’aquestes reunions s’han derivat més de 80 actuacions de prevenció laboral.

 

Simulacres d’evacuació i/o confinament

Al llarg del 2012 s’han realitzat amb èxit els següents simulacres d’evacuació i/o confinament:

 
 
         
  Escola Llevant   27/03/2012  
  Escola Can Barriga   25/04/2012  
  LLR Salut Mental Sant Roc   20/06/2012  
  CSMIJ Joan Obiols   24/09/2012  
  SAIJ Creu Verda   15/10/2012  
  Gerència i Servei de Manteniment   26/10/2012  
  Escola Llevant   04/12/2012  
  Centre Maregassa   11/12/2012  
         
 
 

 

Comunicats de riscos

S’han lliurat a Gerència un total de deu comunicats de risc, segons el següent quadre descriptiu:

 
 
  Conveni Risc ergonómic Risc psicosocial Total
           
  Centres IMSP   3 7 10
  Escoles   0 0 0
           
  Total   3 7 10
 
 

Tots els comunicats han tingut una resposta des de la Gerència i/o el Comitè de Seguretat i Salut en el termini més breu possible, un cop analitzats i investigats.

 Vigilància de la salut

 
 
  Tipus i nombre d'actuacions    
    2011 2012
  Reconeixement mèdic laboral 3 8
  Consultes diverses/visites 48 61
  Vacunació de grip (persones apuntades) 16 18
       
 
 

 


Accidents de treball

 
 
  Tipus i nombre d'accidents laborals    
    2011 2012
  Accidents causants de baixa laboral 24 12
 

Accidents que no causen baixa laboral

18 11
       
  Total 42 23
 
 

 
 
  Nombre de dies de baixa laboral causats per accident de treball    
    2011 2012
  Serveis residencials 236 76
 

Serveis educatius

227 392
  Altres serveis 8 61
       
  Total 471 529
 
 


Principal causa d'accidents

En els anys anteriors el traumatisme osteo-muscular va ser la destacada causa d'accident. En canvi, al 2012 han hagut múltiples causes i no es detecta amb claretat cap causa principal.


En general, al 2012 ha hagut menys accidents i d'etiologia molt variada, creant però més dies de baixa laboral que al 2011.

 


Formació


L’any 2012 s’han executat 121 activitats formatives en el marc del Pla de Formació continuada de l’IMSP. Aquest Pla ha estat fruit del procés de detecció de necessitats formatives liderat per la gerència de l’Institut que es va dur a terme entre novembre de 2011 i abril de 2012. Es va analitzar i reflexionar sobre les necessitats de formació i desenvolupament de les persones de la nostra organització a curt i mitjà termini, amb la participació dels directors dels diversos serveis i centres, l’àmbit de formació de la gerència i la comissió de formació de les escoles d’educació especial de l’IMSP.

 
 
 

Objectius generals del Pla de Formació

 
 


- Donar suport a les línies estratègiques previstes en els Plans Anuals dels serveis i centres de l’IMSP, i del Pla Anual General de l’IMSP amb activitats formatives que contribueixin a assolir els objectius  organitzatius i els resultats previstos.
- Millorar les competències professionals de totes les persones que integren aquesta organització, en els diferents àmbits de serveis educatius, de salut, de serveis socials i d’infància.
- Respondre a les necessitats d’actualització professional (normativa, canvis procedimentals, etc.) dels professionals de l’Institut.
- Incrementar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics en la prestació de serveis a la ciutadania i en especial, els serveis a la persona.
- Afavorir l’adaptació de les funcions i tasques dels diferents llocs de treball d’acord amb els contextos actuals i gestionar la transferència i la difusió del coneixement entre els mateixos professionals.

 
     
 
 

Pel que fa a l’execució d’aquest Pla de formació, de les 121 accions formatives realitzades, 8 activitats han estat organitzades per l’Ajuntament de Badalona i 113 organitzades per l’Institut, de les quals 25 han estat finançades pel Centre de Recursos Pedagògics de Badalona, 23 activitats amb càrrec al pressupost de l’IMSP, 26 activitats han estat finançades per diversos proveïdors de l’àmbit de salut mental i addiccions, 4 activitats han estat finançades per l’Escola d’Administració Pública i la resta ha estat formació interna sense despesa directa.

 
 
  Tipus de formació                
      Activitats % Hores % Particip. % Cost %
                     
  Cursos   53 43,80 1.102 63,77 304 50,67 5.851 20,46
  Jornades/
congressos
  60 49,59 374 21,65 225 37,50 620 2,17
  Supervisions   8 6,61 252 14,58 71 11,83 22.119* 77,37
                     
  Total   121 100 1.728 100 600 100 28.590 100
 
 

*L’execució del Projecte Pilot, formació específica per als professionals del CDIAP, ha tingut un cost de 18.830 euros.


Nivel d'avaluació

Respecte a la mitjana d’avaluació de la satisfacció dels participants, que mesura el grau de satisfacció dels participants a la formació, al finalitzar les activitats formatives és de 7,46 sobre 10. Aquesta dada és significativa perquè al 2011 aquest indicador va ser de 6,84 sobre 10. Si bé el grau de satisfacció ha millorat, el nombre d’activitats avaluades suposen un 58% de les activitats realitzades al 2012, dada que suposa una reducció en relació a l’any 2011 del 15%.              


Nivel d'assistència

El percentatge d’assistència a les activitats formatives és de 98%.

 

 


Projectes d'innovació

 

Els projectes d’innovació són aquells projectes, promoguts pels professionals, que són innovadors perquè esdevenen motor d’un canvi, perquè  contenen elements importants per a la millora de la qualitat del servei i perquè ens permeten incorporar nous procediments per adequar-nos als reptes que els canvis educatius, socials i de salut plantegen.

Els projectes són avalats pel treball de les comissions de valoració i seguiment dels projectes formada per la gerent, directors, professionals dels serveis i membres de la Gerència.


Serveis Salut Mental, Addicions i Infància


S’han presentat les memòries del projectes realitzat per les fisioterapeutes del CDIAP, l’“Activitat de teràpia aquàtica” i la memòria del Projecte “Banc del Temps” realitzat per la treballadores social i l’auxiliar tècnica especialista sanitària del Centre de Dia Bétula.

Per primera vegada, les memòries han esta  presentades a la Comissió de seguiment i valoració de forma presencial per part de les professionals que les han realitzat.

Durant aquest any 2012, la comissió ha iniciat el treball per a l’elaboració del document de  bases que han de regir els projectes d’investigació i recerca, plantejant-se, també, quines han de ser les funcions  i el suport  de la comissió respecte a aquests nous projectes.

Cal destacar que malgrat  la manca de pressupost, la comissió va acordar realitzar igualment la convocatòria per la presentació del projectes d’innovació per l’any 2013.


Serveis Educatius


De la convocatòria de l’any 2010, durant el curs 2010 /2011, s’ha portat a terme el projecte de “L’Hort Ecològic Escolar: una eina educativa” presentat per una mestra de l’Escola Can Barriga.
La memòria d’aquest projecte es va presentar a la comissió en a sessió del mes de maig per part de la  mestra que l’ha portat a terme.

La valoració ha estat molt positiva, fent especial esment a la tasca realitzada per la mestra  que ha sabut implicar al claustre,  als alumnes i a les seves famílies, i a altres escoles i associacions properes a  participar en diferents activitats totes elles lligades a  l’hort.

Durant el curs 2011/2012, s’ha portat a terme el projecte “El Jardí de Papallones” presentat per dos mestres i una educadora de l'Escola Can Barriga, com un espai d’aprenentatge i intercanvi.