PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Resultats relatius a la prestació del servei
     
Treballar conjuntament amb l'Ajuntament i Serveis Socials
Millora contínua i progressiva en la prestació del servei
 
         
   
   
 


Treballar conjuntament amb l'Ajuntament i Serveis Socials

Durant l'any 2012, s'han efectuat set reunions de coordinació amb Serveis Socials. Els assistents a les reunions són, per part de l'Ajuntament: el coordinador de Serveis Socials i el cap de Servei de Serveis Socials. Per part de l'IMSP, hi assisteixen la gerent, el cap de gestió econòmic financera i una tècnica de gestió.

A través d’aquestes reunions, es porta a terme la coordinació de diferents temes com: manteniment dels edificis, seguiment dels PLADECO, del Servei d'Inserció Sociolaboral, participació en el PLASS, seguiment del contracte/programa i planificació del treball cooperatiu.

Després del canvi de legislatura a l'ajuntament i els diferents canvis en la gerència de l'Institut, s'ha reprès el treball amb els /les caps de les SBAS i les direccions de l'Institut a finals d'any, realitzant una reunió el mes de novembre, on es fa referència al treball realitzat conjuntament, als projectes cooperatius engegats i a la situació de serveis socials i de l’IMSP en les circumstàncies actuals.

 


Millora contínua i progressiva en la prestació del servei


Escoles d'Educació Especial Can Barriga i Llevant, Centre Maregassa i Servei de Suport CREE

Escola Can Barriga

S’ha elaborat el 98,48% dels Plans Educatius Individuals (PEI) dels alumnes que assisteixen a l’escola regularment; el 93,33% de les programacions per incapacitats previstes i el 100% de les programacions per competències.

S’ha fet una activitat conjuntament amb la Inspectora d’Ensenyament per informar al claustre del contingut del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i ja estan elaborats els tres primers punts.

S’ha establert contacte amb el CSMIJ de Creu Verda per 3 alumnes, i amb el CSMA 1 i amb el CSMIJ de Joan Obiols per 1 alumne.


Escola Llevant

S’han elaborat les prioritats educatives de tots els alumnes, conjuntament amb els professionals implicats.

S’ha elaborat l’índex i s’ha començat a treballar els primers apartats del PEC.

Tant a Can Barriga com a Llevant, s’han fet les coordinacions necessàries d’aquells alumnes que estan atesos en altres serveis de l’Institut. Amb l’EAIA s’han coordinat les actuacions de 4 alumnes.Centre Maregassa

S’han realitzat al 100% les avaluacions inicials per l’elaboració dels Itineraris Formatius Individuals (IFI) de tots els alumnes de nova entrada.

S’han fet totes les reunions interdisciplinàries per poder acordar les prioritats educatives. S’han  realitzat les programacions.

En relació als qüestionaris de satisfacció, d’un total de 56 famílies, s’ha recollit el 71.7% dels qüestionaris de satisfacció de les famílies. D’un total de 56 alumnes que estan d’alta a final de curs, hem recollit 54 qüestionaris, un 96% dels qüestionaris de satisfacció de l’alumnat.

S’ha millorat la relació constant i estreta amb l’entorn per assegurar coordinacions, objectius concrets de treball, i seguiments mèdic i social dels alumnes, pràctiques dels alumnes a l’IMSP i a l’Ajuntament; coordinació amb el Servei d’Inserció Sociolaboral, etc.

 

Centre de Recursos Educatius Específics (CREE)

S’han realitzat els plans d’intervenció dels 25 alumnes previstos a l’inici de curs.

S’han fet les coordinacions amb serveis externs o de l’IMSP que intervenen en els casos dels alumnes del Centre de Recursos Educatiu Específic (CREE) i de l’Escolaritat Compartida (EC).Servei d’Habitatge Josep Padrós

S’han desplegat totes les actuacions programades, assolint un nivell considerable de millora en les actuacions professionals, tant pel que fa al desplegament dels Plans Assistencials Individuals dels residents, com a l’eficiència de les reunions.

Pel que fa a la valoració del servei, tots els serveis residencials obtenen una puntuació per damunt de 7 punts. Cal destacar que el servei de relacions familiars ha augmentat en relació a l'any 2011, situant-se també per damunt dels 7 punts.

En global, hem assolit un bon nivell de resultats en tant que el terme mitjà se situa per damunt dels 8 punts.

A diferència de l'any passat, els objectius més treballats han estat el de salut (28%), seguit pels d'autonomia i els de relacions familiars.

El nivell general d’assoliment se situa en la línia dels darrers anys amb un 70% d’objectius assolits.

 

Residència de Disminuïts Físics

S’han realitzat el 100% dels plans individuals de tots els residents, avaluant-los i definint nous objectius amb el  programa de Valoració de Resultats  (VARE).

Els resultats que aconsegueixen els residents en relació als objectius del seu Pla Individual d’atenció són els següents:

- Assolits: el 60,71%
- Parcialment assolits: el 32,14%
- No assolits: el 7,15%


Residents, famílies i professionals han valorat els objectius acordats en relació als diferents serveis que reben els residents:


Residència i Centre de Dia Can Bosch

S’han realitzat el 100% dels plans individuals de tots els residents, avaluant-los i definint nous objectius amb el programa de Valoració de Resultats  (VARE).

Els resultats que aconsegueixen els residents en relació als objectius del seu Pla Individual d’atenció són els següents:

- Assolits: el 72,7%
- Parcialment assolits: el 19,7%
- No assolits: el 7,6%


Servei Residencial


Centre de Dia


Llar Residència Salut Mental Sant Roc

S’ha millorat la qualitat dels tallers i les tasques rehabilitadores internes. S’ha creat un grup de conversa i es fomenta la participació de tallers temàtics.

La mitja del nombre de residents que han assistit als tallers (9,75) ha augmentat en un 12,82% respecte l’any 2011 (8,50).

S’ha incrementat el nombre d’activitats externes realitzades i les entitats que les ofereixen en un 45,45% respecte l’any 2011.


S’ha millorat la qualitat de l’atenció a la salut del resident, elaborant un protocol mèdic a la Llar i actualitzant les dades introduïdes a l'Aegerus.

La Valoració de Resultats (VARE) realitzada pels nostres residents sobre el nivell de satisfacció dels serveis que reben és la següent:

Centre de Dia Bétula

S’ha avaluat el 93,33% dels Plans Individuals de Rehabilitació i Reinserció (PIRR) amb els usuaris i les seves famílies.

S’ha realitzat el 90,4% dels Plans Individuals de Rehabilitació (PIR) dels pacients majors de 17 anys atesos amb estada superior a 7 mesos i amb registre de revisió i actualització de PIRR (Objectiu CatSalut).

S’ha realitzat el 57,8% dels Programes Funcionals de Rehabilitació.

El 61,7% de les famílies dels pacients, especialment els recentment incorporats al Centre, han participat en el Programa d’Atenció a les Famílies. El 82,8% de les famílies han participat en les sessions unifamiliars i el 80% de les famílies han participat en el taller psicoeducatiu.

 

Delta / Bus Intermunicipal de Metadona (BIM)

Hem facilitat l’accés de les persones amb problemes de drogodependència als serveis d’ocupació/inserció laboral de l’ajuntament. S’ha derivat a 4 persones i una d’elles continua en programa.

Hem donat una resposta accessible integrada i eficient a aquells adolescents que s'adrecen a nosaltres per presentar trastorns deguts al consum de substàncies. Els serveis implicats han elaborat conjuntament un protocol que estableix la creació d’equips funcionals, polivalents i integrats, entre els serveis de salut mental infanto-juvenil i addiccions del propi IMSP, sense necessitat de crear estructures o nous serveis.


Hem millorat la confidencialitat dels usuaris, a través de:

- La creació d’un espai reservat per proporcionar l’atenció i informació corresponent a la primera visita (des de l’abril de 2012).

- La recopilació de tota la informació a la història clínica informatitzada (no creant noves històries clíniques en paper).

Hem millorat el programa informàtic utilitzat:

- S’han fet canvis en el programa de dispensació farmacològica per poder tenir un registre més acurat i exacte.

- S’ha implantat aquest  programa modificat pel BIM el desembre de 2012.

Hem augmentat la formació especialment per les persones que s'injectens, per evitar la sobredosi i s’ha fet formació específica per actuar en cas de sobredosi.


Continuem amb el treball realitzat amb les àrees bàsiques de Badalona i també de Santa Coloma:

- S’han realitzat les xerrades de presentació dels serveis d’addiccions conjuntament amb tècnics del pla de drogues de l’Ajuntament, a les 6 ABS del municipi i al Centre de Salut Mental.

- Van assistir a les xerrades un total de 125 professionals. Objectiu assolit.

S’ha aprofundit en el coneixement mutu dels equips del Delta/Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP)  per a establir circuits de col·laboració.Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA 1 i CSMA 2)

S’han elaborat protocols de coordinació amb Serveis Socials i confluència de les línies de treball.

Objectius específics del CSMA 1:

- A finals de novembre es va engegar el Pla pilot per iniciar la visita psiquiàtrica en l’ABS de Martí Julià.

- S’ha iniciat un treball amb els psicòlegs per procedir a una ampliació/distribució de les funcions que actualment realitza un psicòleg en 3 ABS.

Objectius específics del CSMA 2 :

- S’han realitzat ajustaments necessaris en relació a les jubilacions i direcció.

- Infermeria ha ampliat la seva informació als professionals, tant directament com en les anotacions a la Història Clínica Informatitzada.

- S’ha dut a terme la remodelació funcional de l’àmbit de recepció-administració i s’estan realitzant els ajusts corresponents.

 

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) Joan Obiols

S’ha realitzat un esforç important d’acord i registre dels plans individuals de pacients amb transtorns mentals greus, arribant a un 50% de nous acords en aquest període.

Cal destacar l’impuls que ha pres el programa conjunt CSMIJ-Delta d’atenció a adolescents amb consum de tòxics.

A nivell d’equip destaquem el treball sobre l’atenció a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS), del qual n’han sortit línies de treball pel 2013 i una nova distribució de referents, per tal d’aconseguir equilibrar el nombre de pacients de cada professional, alhora de donar major atenció a les ABS amb més pacients assignats.

Pel que fa a l’organització del centre i de la documentació, s’ha refet del tot l’agenda, perquè reflecteixi l’activitat diària. S’ha fet individualitzada, amb participació de tots els professionals, i millora els espais de treball conjunt. La majoria d’històries obertes durant aquest any ja tenen escanejats el full de derivació i el consentiment informat. Això, juntament amb la política de la reutilització del paper del Centre, ha permès optimitzar recursos.

 

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) Creu Verda

S’ha millorat l’atenció als pacients amb trastorns greus o en situació de risc a través de la creació de 3 grups de pares i un grup de nens/es. És un objectiu assolit i consolidat, malgrat que les dates de realització puguin fluctuar, estem implementant aquesta modalitat terapèutica.

Hem millorat la col·laboració amb els equips d’atenció primària, en concret, amb les ABS Gorg-Sant Roc i Sant Adrià de Besòs, així com amb el Programa Salut i Escola (PSiEC).

Hem participat a la sessió clínica amb l’equip assistencial de l'ABS de Sant Adrià de Besòs i també amb l’ABS de Llefià amb el tema "Trastorns de l'aprenentatge".

Hem treballat el tema de les derivacions EAP-escola amb EAP de Badalona i Baix Maresme.

Hem millorat la col·laboració amb els equips de serveis socials i altres dispositius de la xarxa.

S’ha iniciat un nou protocol de col·laboració amb el Centre Delta.Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Estem treballant per adaptar la base de dades a la situació actual, definir els procediments informàtics que ens ajudin a donar una millor resposta i modificar els procediments de treball, de conformitat amb el nou marc normatiu de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).

Hem començat a definir amb els caps de zona de Serveis Socials nous mecanismes de treball per a millorar l’efectivitat del servei.

Aquests objectius només s’han assolit parcialment, per tant, els haurem de continuar implementant durant el 2013.Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i Serveis de Fisioteràpia pels Alumnes de l’Escola Ordinària (SFAEO)

La valoració general del pla anual 2012 és positiva, s’han aconseguit els objectius acordats en el Contracte Programa 2012.

La valoració qualitativa que ha fet conjuntament les direccions de diferents institucions (Càrites, Escoles Bressol Municipals, Escola Baldomer Sola, Hospital Germans Tries i Pujol) i la coordinadora del CDIAP ha estat positiva.

Cal continuar treballant acordant les actuacions per millorar la prestació del servei, ajustant-se a les línees que marca l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), des de l’Institut i també les pròpies del treball clínic dins de l’equip.