PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Objectius relatius a l'apartat económic: Equilibri financer i eficiència
     
Ajust al pressupost de l'exercici i al seu equilibri
Analitzar els objectius de les diverses institucions que ens financien
 
         
   
   
 


Ajust al pressupost de l'exercici i al seu equilibri

El resultat de l’execució del pressupost ha estat negatiu en 68 milers d’euros, tot i que el resultat ajustat és positiu en 1.265 milers d’euros.

 


Analitzar
els objectius de les diverses institucions que ens financien

Aquest objectiu s’ha complert, ja que s’ha anat fent el seguiment en els respectius àmbits i s’ha treballat des de la gerència en conèixer aquests aspectes.

S’ha plantejat el fet que alguns dels objectius proposats des del CatSalut són molt difícils d’assolir per les condicions i característiques dels nostres serveis de salut mental, i de l'abast de la poplació que atenem; s’ha posat en coneixement de la institució i s’ha anat fent el seguiment de la seva evolució.

Els resultats dels objectius del CatSalut del 2012 són els següents:

CSMIJ

 
 
    Estàndard

Resultat CSMIJ
Creu Verda

Resultat CSMIJ
Joan Obiols
  Objectius comuns Catalunya        
           
  Assolir que un determinat percentatge mínim dels pacients atesos correspongui a pacients amb diagnòstic de Trastorn Mental Greu (TMG)   10% 6,10% 8,71%
  Assolir que un determinat percentatge mínim de les altes dels pacients del CSMIJ tinguin concertada una visita de seguiment en el CSMA de referència   95% 100% 100%
  Familiars o tutors de pacients atesos amb tractament familiar (percentatge de persones)   40% 57,25% 53,30%
           
  Objectius Regió Sanitària Barcelona        
           
  % DDD antidepressius de sel·lecció   90% 74% 92%
  Accessibilitat al CSMIJ per a les demandes d’atenció urgent sol·licitades pels EAP (percentatge de persones)   95% 100% 100%
           
 
 

CSMA

 
 
    Estàndard

Resultat
CSMA 1

Resultat
CSMA 2
  Objectius comuns Catalunya        
           
  Pacients atesos amb diagnòstic de TMS (percentatge de persones)   25% 26,28% 30,65%
  Accessibilitat al CSMA després d’una alta hospitalària per als pacients amb TMS destinats al programa TMS (percentatge de visites).   98% 100% 100%
  Accessibilitat al CSMA després d’una alta hospitalària per als pacients amb TMS no destinats al programa TMS (percentatge de visites).   98% 100% 100%
  Disposar d’informació sobre el cribratge dels factors de risc cardiovascular d’un determinat percentatge  mínim de pacients amb TMS atesos.   90% 92,66% 93,44%
           
  Objectius Regió Sanitària Barcelona        
           
  Utilització de nous medicaments amb valor afegit limitat (percentatge d’envasos).   1,6% 6,60% 3,16%
  Cost ddd/antidepressius (indicador sintètic repartit entre els dos valors al 50%).   Anti-
depressius
0,47€
0,56€ 0,51€
  Cost ddd/antipsicòtics (indicador sintètic repartit entre els dos valors al 50%)   Anti-
psicòtics
3,10€
4,07€ 2,77€