Dimensió econòmica

 
  Pressupost 2014     
  Execució de despeses     
  Execució d’ingressos     
  Resultat de l’exercici     
  Ajust per desviació de finançament     
  Resultat pressupostari ajustat     
  Valor relatiu (% resultat s/total de despeses)      
  Romanent de tresoreria per a despeses generals