Continuem avançant i mirem cap al futur

Serveis prestats
Millor reconeixement econòmic dels serveis
Canvis organitzatius derivats de nous models de contractació
Noves línies de futur

 

 


Hem treballat per mantenir la qualitat dels serveis prestats. El treball amb l’usuari i la família i el nostre compromís amb els seus drets han estat l’eix fonamental en la nostra intervenció.


Escola Llevant

L’enquesta de satisfacció que l’escola Llevant proposa  a les famílies o tutors ha estat contestada per un 55,80% de les famílies.

 • Estan satisfets de l’atenció educativa que ha rebut el seu fill/a durant el curs.
  El 82,86%, diu molt, 8,57% bastant, el 5,71% suficient i 1 (2,86%) família diu estar poc satisfeta.

 • Han rebut informació útil referent a la formació que ha tingut el seu fill/a durant el curs:
  El 68,57%, diu molt el 25,71% bastant i 1 (2,86%) família diuen suficient i 1(2,86%) poc informada.

 • Han estat atesos correctament quan han necessitat expressar qualsevol demanda o consulta:
  El 71,43%, diu molt, el 25,71% bastant i 1(2,86%) família suficient i 1(2,86%) poc.

 • Han estat recollides les seves propostes de millora que volia pel seu fill/a:
  El 62,85%, diu que molt, el 25,71% bastant, el 8,57% suficient i el 2,86% poc.

 • El seu fill/a ha fet progressos de millora en aquells aspectes que formaven part del seu programa educatiu individual:
  El 74,29%, diu que molt, el 17,14% bastant i el 8,57% suficient.

 • Sobre l’activitat de préstec de la biblioteca:
  El 66,66%, diu molt, el 12,5% bastant, el 12,5% suficient i 2 famílies ho valoren entre poc i gens.

 • Sobre el servei de transport:
  El 72,41%, està molt satisfet amb el servei, el 24,13% bastant i 1 família poc.

 

Escola Can Barriga

L’enquesta de satisfacció que l’escola Can Barriga  proposa  a les famílies o tutors ha donat els següents resultats:

 • Estan satisfets de l’atenció educativa l’atenció educativa que ha rebut el seu fill/a durant el curs:
  Molt: 44%; Bastant: 44%; Correcte: 7%; Poc: 0%; Gens. 5%

 • Han rebut informació útil referent a la formació que ha tingut el seu fill/a durant el curs:
  Molt: 36%; Bastant: 50%; Correcte: 12%; Poc: 2%; Gens: 0%

 • Han estat atesos correctament quan han necessitat expressar qualsevol demanda o consulta:
  Molt: 46%; Bastant: 37%; Correcte: 15%; Poc: 0%; Gens: 2%

 • Han estat recollides les seves propostes de millora que volia pel seu fill/a:
  Molt: 42%; Bastant: 39%; Correcte: 13%; Poc: 3%; Gens: 3%

 • El seu fill/a ha fet progressos de millora en aquells aspectes que formaven part del seu programa educatiu individual:
  Molt: 40%; Bastant: 26%; Correcte: 23%; Poc: 8%; Gens: 3%

 • Consideren que les instal·lacions i l’equipament escolar és adient per l’atenció del seu fill/a:
  Molt: 16%; Bastant: 31%; Correcte: 29%; Poc: 21%; Gens: 3%

 

Escola Maregassa

El resultat del qüestionari de satisfacció en el qual  els alumnes valoraven l’adequació de les instal·lacions, l’adequació del material didàctic i informàtic, la relació amb els companys/es, la relació amb els professionals, la formació adquirida i autoavaluació de l’aprofitament, dóna una mitjana superior a un 80%  si se sumen els valors molt i bastant.

21 alumnes de 40 han respost l’enquesta sobre el grau de satisfacció de  l‘experiència de les pràctiques a les empreses. El resultat és satisfactori, assolint un nivell de satisfacció superior al 80%.

Pel que fa a les famílies, el resultat obtingut és satisfactori, assolint un nivell de satisfacció superior, també, al 80%. L’aspecte millor valorat és la satisfacció vers els progressos que fan els seus fills i filles.

Finalment 36 els empresaris  de 40, valoren l’experiència de tenir uns alumnes de Maregassa fent pràctiques a les seves empreses. El seu grau de satisfacció és superior a 7, en una escala fins a 10. Remarcar que tots tornarien a repetir la col·laboració escola/ empresa.

 

ASUEC

En general, la tasca educativa ha estat valorada positivament.

Els resultats de l’enquesta de satisfacció emplenada pel 65% dels alumnes han mostrat una mitjana de puntuació: 8,15 sobre 10.

Aquesta constatació ha fet que es passés de considerar-lo un "grup d'espera" a una peça clau i imprescindible en el procés d'incorporació dels pacients al Centre.

 

Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA)

S’ha posat en marxa, com a prova pilot i amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei, un full de reclamacions i suggeriments, que fins ara no existia per no ser obligatori.

S’ha reduït el nombre de casos atesos en un 16%, passant de 432 a 369 casos. A l’EAIA, aquest és un indicador positiu, de bon treball amb la xarxa, i, com a conseqüència, implica una bona tasca de prevenció.

S’ha augmentat en un 19% el nombre de plans individuals amb les famílies, passant de 225 l’any 2013 a 277 aquest any 2014.

Amb Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) de Badalona, s’han realitzat sessions de formació, amb l’objectiu de treballar les competències parentals, una a l’SBAS 6 (Sant Roc) i una altra a l’SBAS 1 (Centre).
 
També s’ha donat suport als professionals de l’SBAS 3 (Bufalà), amb l’objectiu de treballar la relació pares-fills, realitzant 5 sessions de treball amb un grup de pares de fills adolescents entre 12 i 15 anys.

S’han augmentat les reunions de l’Escola de pares de l’EAIA. I s’han especialitzat les sessions tractant temes monogràfics en cada una d’elles. En algun cas s’ha convidat a professionals externs per exposar la seva experiència i coneixement.

S’ha creat un grup de joves que està conduït per les educadores, amb l’objectiu de treballar el retorn al domicili familiar després de passar una temporada al centre residencial.

S’han realitzat 18 reunions amb els següents serveis especialitzats de l’Institut: CSMIJ Creu verda, CSMIJ Joan Obiols, els dos CSMA i Delta. I 30 reunions amb les diferents SBAS de serveis socials.

 

Residència i Centre de Dia Can Bosch

Durant el 2014, s’han atès 25 persones a la residència.
S’han realitzat el 100% dels plans individuals (PI), havent assolit un 70% dels objectius acordats.

La valoració global de satisfacció dels residents és d’un 8,30. Els familiars valoren amb un 8,30 la satisfacció del servei. La valoració dels professionals és d’un 8,20.

El Centre de Dia del centre Can Bosch ha atès 11 persones.

La valoració global de satisfacció dels residents és d’un 8,50. Els familiars valoren amb un 8,24 la satisfacció del servei. La valoració dels professionals és d’un 8,50.

 

Residència de Disminuïts Físics

Durant el 2014, s’han atès 14 usuaris.

S’han realitzat el 100% dels plans individuals (PI), havent assolit un 88,57% dels objectius plantejats.

En relació als resultats obtinguts a través del Programa de Valoració de Resultats (VARE), no s’observen grans diferències respecte al 2013. La valoració global de satisfacció dels residents és d’un 7,38. Els familiars valoren amb un 8,86 la satisfacció del servei. La valoració dels professionals és d’un 8,32.

 

Servei d'Habitatge Josep Padrós

La valoració que el 100% dels familiars, tutors i residents realitza del servei en el seu conjunt és de 7,87 sobre 10.

La puntuació més alta correspon al servei d’acolliment (8,59) el qual mesura la qualitat de les relacions personals dels professionals cap als residents.

La puntuació que rep el servei d’autodeterminació (Projecte Sol-servei que s’ha introduït de nou aquest any 2014) és de 8,30 punts. Aquesta puntuació dóna la referència de la bona acollida del Projecte Sol entre els residents, familiars i tutors.

S’han efectuat els Plans Assistencials Individuals (PAI) de tots els residents. El nivell d’assoliment dels objectius dels PAI ha estat del 81%, i, en concret, els objectius del Projecte Sol han estat assolits en un 89%.

 

Llar Residència Salut Mental Sant Roc

En la valoració dels resultats sobre els índexs de satisfacció dels familiars, tutors i residents, les escales que recullen una puntuació més alta són: Higiene (9,4) Salut (9,36) i Confort (9,39). Les altres escales, en cap cas són inferiors a 6,5.

La valoració mitjana general dels resultats per part dels residents és d‘un 8,1;  de les famílies o fundacions tutelars dels residents és d’un 7,9 i dels professionals és d’un 7,2 sobre 10 punts.

Els resultats mostren que la valoració se situa  amb puntuació mitjana  per sobre de 7 punts. Resultat positiu, malgrat que tots els esforços han d’anar dirigits a augmentar aquest nivell de satisfacció.

 

CSMIJ Joan Obiols i Creu Verda

CSMIJ Joan Obiols

S’ha incrementat de manera important la demanda de primera visita, superant en un 68% les visites concertades amb el CatSalut. Molts dels nous pacients presenten trastorns mentals greus.

S’ha continuat amb l’assessorament a les infermeres del Programa Salut i Escola i amb l’assessorament a la USEE de l’Institut la Llauna.

Així mateix, s’ha continuat intervenint de forma integrada CSMIJ i CAS Delta  amb els adolescents amb trastorn mental  i consum de tòxics.

L’atenció a les ABS s’ha mantingut amb presència per interconsultes en totes elles i a més amb realització de visites a l’ABS en 6 d’elles (Montgat, Lloreda, Apenins, Progrés, Bufalà i Centre)

Les demandes d’atenció urgent sol·licitades pels EAP de pacients amb història oberta, s’han atès abans de 24 hores. I els pacients amb temptativa de suïcidi donats d’alta hospitalària han tingut hora concertada abans de 72 hores

S’ha participat activament en la implementació de la Ruta Assistencial de la  Depressió realitzant assessorament específic als equips de pediatria de totes les ABS de la zona.

Finalment dir que la satisfacció global dels usuaris que han respost l’enquesta a final d’any es situa en un “notable” fent constar, però, en moltes d’elles la seva disconformitat per la freqüència de visites, que consideren és per manca de professionals.


CSMIJ Creu Verda

S’ha assolit l’objectiu de primeres i successives visites marcat pel CatSalut.

S’ha continuat amb l’assessorament a les infermeres del Programa Salut i Escola (PSiE).

S’ha concretat l’assessorament a l’escola especial Nostra Sra. de L’Esperança.

S’ha continuat intervenint de forma integrada CSMIJ i CAS Delta  amb els  adolescents amb trastorn mental  i consum de tòxics

A tots els Equips d’Atenció Primària (EAP) (Llefià; Sant Adrià; Gorg; Sant Roc i La Salut) s’ha produït la integració dels professionals del CSMIJ.

Les demandes d’atenció urgent sol·licitades pels EAP de pacients amb història oberta, s’han atès abans de 24 hores. I els pacients amb temptativa de suïcidi donats d’alta hospitalària han tingut hora concertada abans de 72 hores.

S’ha participat activament en la implementació de la Ruta Assistencial de la  Depressió a les ABS de referència.

 

Centre de Salut Mental d'Adults 1 i 2

La prioritat dels centres de Salut mental d’adults ha estat assegurar el bon funcionament de cada centre, parant atenció a la consolidació dels canvis, com ha estat el trasllat del CSMA 2 al CAP Gran Sol i les millores de l’espai físic  que s’han produït al CSMA1, amb la insonorització dels despatxos i la reforma del taulell de recepció. Aquestes millores han comportat un millor benestar tant pels pacients com pels professionals. 

D’altra banda, s’ha consolidat el  model d’interconsulta com a suport als professionals de l’Atenció primària de salut, a les ABS de Sant Adrià i Sant Roc. Aquest model s’anirà estenent per a les altres ABS.

 

Centre de Dia Bétula

Es destaca la consolidació el Grup d'Acollida, espai setmanal de dues hores que reuneix als pacients que estan en llista d'espera per incorporar-se al Centre.

És un grup on es barregen les activitats manuals artístiques amb el diàleg sobre expectatives referents al Centre i les dificultats dels pacients.

És conduït per la treballadora social i una monitora amb caràcter rotatori.

S’ha pogut constatar que el grup, amb la incorporació progressiva al Centre, ha facilitat una major adherència dels pacients, disminuint els abandonaments que es produïen en els primers dies.

 

Centre Delta

S’ha augmentat el nombre de pacients atesos en el Centre Delta/BIM.

Respecte a les substàncies que motiven la demanda de tractament, l’alcohol continua sent la substància més prevalent; també s’ha observat que les demandes per cànnabis tenen un augment lent però continuat.

Enguany, amb l’esforç de tot l’equip començant per recepció, s’ha aconseguit disminuir el nombre de persones que acudeixen a visita de forma imprevista, i s’ha fet en favor de les visites programades i  per millorar la qualitat de l’atenció.

Han tingut una presència important les actuacions destinades a millorar el cribratge i diagnòstic de patologies associades al trastorn per consum de substàncies.

També s’han augmentat els espais de coordinació amb 2 dels 3 centres de salut mental del territori, per poder arribar a una atenció integrada dels pacients que són tractats conjuntament.

Durant el 2014 s’han reduït els recursos humans. Aquests canvis han afectat el mínim possible a la qualitat de l’atenció, gràcies a l’esforç de tot l’equip. Malgrat això, no s’ha pogut evitar augmentar la periodicitat de les visites i s’ha hagut de deixar de fer atenció directa en un centre de primària.

 


Hem continuat treballant per un millor reconeixement econòmic dels serveisHem mantingut diferents reunions amb el Departament d’Ensenyament, el Catsalut, Benestar Social i Família i l’Ajuntament on hem exposat la nostra situació pressupostària i de tresoreria. Amb aquestes reunions hem aconseguit: una addenda del conveni amb Ensenyament reconeixent la tipologia dels alumnes que estem atenent i que ha permès un increment de finançament de les escoles.

 Les reunions amb el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat han permès disposar d’algun pagament extraordinari, fent possible l’abonament de les nòmines dels professionals, anar satisfent el deute pendent amb els proveïdors i en definitiva complint amb els compromisos adquirits. Tot i així, encara hem de continuar treballant aquest objectiu durant el 2015.

 

 

Ens hem adaptat i hem proposat canvis organitzatius pertinents derivats de nous models de contractacióEl CDIAP ha passat d’estar dins del contracte programa de Benestar i Família a un sistema individual de facturació. Aquest fet ha comportat que durant el mes de març hàgim plantejat els canvis a realitzar a nivell administratiu, organitzatiu i d’atenció. A partir d’aquesta data hem anat treballant el seu desenvolupament.

 Hem començat a treballar noves línies de futur

 

S’ha realitzat un estudi de viabilitat de diferents propostes fruït de la detecció de noves necessitats. Així per exemple, hem realitzat una proposta conjunta entre les escoles d’educació especial i el CDIAP a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament per tal de valorar la creació d’una aula especialitzada per alumnes de 0 a 3 anys amb pluridiscapacitats dintre d’una escola bressol municipal. D’aquesta manera, es dóna la possibilitat de compartir espais, activitats i experiències en els primers anys de vida d’una forma normalitzada que permeti als infants gaudir de més estímuls perceptius, de relació, de comunicació, motrius i d’autonomia, amb el suport de professionals especialitzats en educació especial.     

Un altre projecte que hem treballat ha estat el de la bugaderia per als centres residencials. En aquest cas, hem presentat la nostra proposta a un centre especial de treball i a una fundació per la valoració del projecte per part seva.