Els serveis en dades

Serveis Educatius
Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
Serveis Residencials per a Persones Grans
Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental
Serveis de Salut Mental Infantojuvenil
Serveis de Salut Mental d'Adults
Serveis a les Persones amb Drogodependència
Plans de Desenvolupament Comunitari
Programa d'Inserció Sociolaboral

Servei de Manteniment

 

 


Serveis Educatius


    Escola
LLevant*
Escola
Can Barriga*
Centre
Maregassa*
 
  Alumnes atesos
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar
  Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)
  Baixes alumnes durant el curs escolar
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar
  Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)
  Plans Individuals avaluats 76 73 60  
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP  
  Plans Individuals Únics  
  Sessions de Consell de Centre/Escolars  
  Memòria elaborada  
  Pla Anual elaborat  
  Pla Anual aprovat pel Consell de Centre  
  (*) Aquestes dades corresponen al curs escolar 2015/2016
         ASUEC* SFAEO**    
  Alumnes atesos
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar
  Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)
  Nombre d'escoles
  Baixes alumnes durant el curs escolar
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar
  Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI) - -    
  Plans Individuals avaluats  
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP  
  Plans Individuals Únics  
  Sessions de Consell de Centre/Escolars  
  Memòria elaborada  
  Pla Anual elaborat  
  Pla Anual aprovat pel Consell de Centre    
  (*) Aquestes dades corresponen al curs escolar 2015/2016
ASUEC: Aula de Suport Unitat d'Educació Compartida
     
  (**) SFAEO: Servei de Fisioteràpia a Alumnes de l'Escola Ordinària        
         

 


Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència    EAIA** CDIAP** Juguem Plegats*  
  Persones ateses 56 famílies
58 nens
  Persones noves durant el període 54 famílies
56 nens
  Baixes durant el període 6 famílies
6 nens
  Primeres visites
  Estudis realitzats
  Mitja mensual de casos atesos 270 - -  
  Persones amb Pla Individual acordat  
  Persones amb Pla Individual avaluat  
  Persones ateses en altres serveis de l’IMSP  
  Nombre anual de reunions amb les SBAS  
  Derivacions a escoles d’educació especial  
  Derivacions a centres de salut mental infantojuvenil  
  Derivacions a EAP**  
  Derivacions altres centres públics  
  Derivacions altres centres privats  
 

(*) Aquestes dades corresponen al curs escolar 2015/2016

       
  (**) EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència
CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Estimulació Precoç
EAP: Equip d'Assessorament i d'Orientació Psicopedagògica
       
         

 


Serveis Residencials per a Persones Grans


    Residència/CD
Can Bosch
Residència/CD Domenèch
i Muntaner
 
   
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
   
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
   
  Alta  
  Mitjana  
  Baixa  
   
  Places  
  Nivell d’ocupació  
       Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental

 


Residència
Disminuïts Físics
Servei d’Habitatge
Josep Padrós
Llar Residència
Salut Mental Sant Roc
   
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
   
  Limitat  
  Intermitent  
  Extens  
  Generalitzat  
       
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
         

 

Serveis de Salut Mental Infantojuvenil    CSMIJ Joan Obiols CSMIJ Creu Verda  
 

Persones ateses

 
  Persones visitades  
  Persones noves durant el període  
  Primeres visites  
  Visites successives  
 

Visites especials

 
  Activitat no assistencial  
       

 

Serveis de Salut Mental d'Adults


    CSMA 1 CSMA 2 CD Bétula  
  Persones ateses  
  Persones noves en període  
  Persones de baixa en període  
  Primeres visites  
  Visites successives  
  Visites especials (familiars i grupals)  
         

 

 

Serveis a les Persones amb Drogodependència

 

    Centre Delta/BIM*  
 

Persones ateses

 
  Primeres visites  
  Visites successives  
  Plans Individuals avaluats  
  Programa de Tractament Metadona (PTM). Persones ateses  
  Persones ateses al Centre Delta  
  Mitjana de persones ateses per mesos  
  Total dosis de metadona administrades  
  Persones ateses al BIM  
  Total dosis de metadona administrades  
  Persones ateses a les farmàcies  
 

(*) Bus Intermunicipal de Metadona

(**) Si sumant les persones ateses (PTM) als diferents dispositius (Delta, BIM i farmàcies) la xifra surt
més elevada, es degut a que la matexia persona ha estat atesa durant l’any en diferents llocs.

 
     

 


Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC)


Projectes i participació: En els barris de Pomar – Morera, Bufalà i Montigalà, La Pau i La Salut -  Llefià, s’han dut a terme un total de 29 projectes comunitaris, 2 més que l’any passat, amb la participació fixa de 84 entitats i 4.867 participants, 18 entitats i 1.501 participants més que l’any 2015, tot això  d’acord amb el següent detall:


  PDC Projectes Entitats   Participants  
    Homes Dones TOTAL  
    2016 2015 2016 2015   2016 2015 2016 2015 2016 2015  
  Pomar- Morera  
  Bufalà i Montigalà  
  La Pau  
  La Salut - Llefià  
   
                         

 

 

Programa d'Inserció Sociolaboral


Persones ateses en total segons col·lectiu (acollida i seguiment)


  Col·lectiu SBAS
1
SBAS
2
SBAS
3
SBAS
4B
SBAS
5
SBAS
6
Viver TOTAL  
  Drogodependències  
  Ètnia gitana  
  Immigració  
  Joves exclusió  
  Risc/alt risc  
  Discapacitat  
 
   

 

 

Servei de Manteniment


Actuacions any 2016 per tipus de Centre


    Empreses externes Oficials d'ofici Equip  
  Departament d'Educació  
  Regidoria Serveis Socials i Salut /
Regidoria Cultura i Ciutadania
 
  IMSP  
   
           Despesa executada per concepte i tipus de centre


    INVERSIONS ORDINARI  
      Compres Avaries Actes vandàlics Transport Mant. preventiu  
  Dep. Educació 9.354,92 150.162,48 252.663,68 10.284,57 - 133.602,00 556.067,65  
  Regidories de Serveis Socials
i Salut / Cultura
i Ciutadania
87.416,61 3.683,35 125.415,81 458,65 958,60 14.244,60 232.177,62  
  IMSP 41.902,08 28.154,21 195.636,05 0,00 1.775,49 41.576,96 309.044,79  
138.673,61 182.000,04 573.715,54 10.743,22 2.734,09 189.423,56 1.097.290,06
             

 

Desglossament actuacions i despeses any 2016 per tipus de Centre: