Introducció i objectius

Primer objectiu
Segon objectiu
Tercer objectiu
Quart objectiu
Cinquè objectiu

 

 

L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) és l’organisme autònom de la ciutat de Badalona que s’encarrega de la gestió de centres educatius, residencials i de salut que li han estat encomanats per part de l’Ajuntament.
S'ha proposat dur a terme al llarg del 2016 els següents cinc objectius:1. Concretem la línia assistencial i educativa

- Resposta a la demanda. Marcant el nombre d’usuaris als quals podem atendre tenint en compte l’espai i els professionals dels quals disposem, i alhora garantint la qualitat del servei.
- Qualitat del servei. Aprofundir en el concepte de qualitat de servei mitjançant les bones pràctiques dels professionals.     
- Atenció integral. Definir i desenvolupar processos transversals d’atenció a l’usuari que possibilitin una atenció integral.
- Relació amb l’entorn. Mantenir les coordinacions iniciades i reforçar la relació amb l’entorn.

- Òrgans de govern. Realitzar les sessions planificades dels òrgans de govern, facilitant tota la informació per adoptar els acords proposats
- Legislació. Prestar especial atenció en matèria de legislació i estar atents a les interpretacions i desenvolupament d'aquestes.
- Manteniment. Potenciar el manteniment preventiu edificis i instal·lacions informàtiques.
- Contractació de serveis. Planificar i complir els terminis fixats en els procediments de contractació de serveis així com realitzar un seguiment acurat dels contractes vigents.
3. Donem valor als nostre professionals

- Organització i planificació. Organitzar i planificar el servei afavorint la comunicació continua i directa amb els professionals adaptant les infraestructures i organització del centre per fer-ho possible.
- Implicació. Aconseguir la implicació i corresponsabilitat dels professionals.
- Pla de formació continuada. Desenvolupar el Pla de formació continuada amb l’objectiu que aquest coneixement reverteixi tant en el servei com en el mateix professional.
- Prevenció de riscos laborals. Realitzar totes les Accions incloses dins la Campanya de prevenció de riscos laborals.

 

 

4. Fem el seguiment económic

- Pressupost. Donar compte del pressupost i la seva execució en els òrgans de seguiment del servei, incrementant així la transparència envers els professionals, usuaris i familiars.
- Optimització de recursos. Seguir treballant per l’optimització dels recursos i mantenir els esforços de contenció de la despesa. 
- Equilibri pressupostari. Assolir l’equilibri pressupostari al tancament de l’exercici.
- Indicadors i ràtios. Complir amb els indicadors i ràtios plantejats.

 


5. Som presents

- Nou disseny del web. Crear un nou disseny del web fent-lo més atractiu i amb més
contingut.
- 4a jornada IMSP. Valorar l'organització de la 4a Jornada IMSP.
- Activitats i difusió. Donar a conèixer les activitats que realitzem i fer-ne difusió.