Dimensió econòmica

Pressupost
Romanent de tresoreria
Balanç

 
Pressupost

 

    Ingressos Despeses    
  Operacions corrents    
  Altres operacions financeres    
  Total operacions no financeres    
  Actius financers    
  Passius financers    
  Total  19.127.886,69 19.075.759,74    
  Desviacions de finançament negatives    
  Resultat pressupostari    
  Creditors pendents d'aplicar a pressupost  
     

 


Romanent de tresoreria  Fons líquids    
  Drets pendents de cobrament    
  Obligacions pendents de pagament    
  Romanent de tresoreria total 2.099.819,88    
  Saldo de dubtós cobrament    
  Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.070.870,37    
     

 

 

Balanç

 

  Immobilitzat material     Patrimoni    
  Deutors per operacions de gestió     Patrimoni generat    
  Tresoreria     Deutes a llarg termini    
        Deutes a curt termini    
        Deutes amb entitats del grup    
        Creditors a curt termini    
        Patrimoni Net 9.450.715,41    
             
  Actiu no corrent     Passiu no corrent    
  Actiu corrent     Passiu corrent    
  Total Actiu 15.077.368,97     Total Passiu 15.077.368,97