Primer objectiu:
Concretem la línia assistencial i educativa

 

 


Resposta a la demanda
Avançar i preveure l’evolució de la demanda per els anys vinents


  Indicadors Termini Estat Observacions
 

Haver sol·licitat recurs tècnic a la Diputació per realitzar
un mapa de necessitats.

31/03/2016

Realitzat en temps i forma

 

Haver iniciat l’estudi del mapa de necessitats.

31/12/2016

Realitzat en temps i forma

 

Finalització treball / disposar del mapa de necessitats.

31/12/2016

Pendent de retorn
per part de Diputació
  Presentació resultats. 31/12/2016 -

 Qualitat del servei

Aprofundir en el concepte de qualitat del servei mitjançant les bones pràctiques dels professionals.


  Indicadors Termini Estat Observacions
 

Inici del treball relacionat amb les acreditacions dels Centres de Salut Mental Addiccions i CDIAP:

   
 
  - Calendari 28/02/2016 Excel·lent Realitzat en temps i forma
  - Programació treball 15/03/2016 Excel·lent Realitzat en temps i forma
  - Seguiment actuacions i desenvolupament del treball 31/12/2016 Excel·lent Realitzat en temps i forma
  Compliment d’ingressos i despeses al 100% 30/09/2016 Realitzada primera
proposta
– valorar funcionament

 Atenció integral

Definir i desenvolupar processos transversals d’atenció a l’usuari que possibilitin una atenció integral.


  Indicadors Termini Estat Observacions
 

Presentar plans interresidencials

31/03/2016

Realitzat en temps i forma

  Plans activitats conjuntes escoles 31/03/2016

Realitzat en temps i forma

 

Revisar projecte aula especialitzada i presentar-lo ajuntament

31/03/2016

Realitzat en temps i forma

  Treball Maregassa-Centre de Dia 01/06/2016

Realitzat en temps i forma

 Relació amb l’entorn

Mantenir les coordinacions iniciades i reforçar la relació amb l’entorn.

  Indicadors Termini Estat Observacions
 

Realització d’un 95% de les reunions de coordinació programades per l’Ajuntament i altres entitats externes:

Anual Realitzat amb un índex superior al 95% i amb participació a noves iniciatives proposades
 
  - Taula infància      
  - Pla èxit educatiu      
  - Comissió tècnica circuit atenció a la dona      
  - Comissió accés habitatge