Objectius

Primer objectiu
Segon objectiu
Tercer objectiu
Quart objectiu
Cinquè objectiu

 

L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) és l’organisme autònom de la ciutat de Badalona que, durant l’any 2017, s’ha encarregat de la gestió de centres educatius, residencials i de salut que li han estat encomanats per part de l’Ajuntament.L'IMSP es va proposar a dur a terme els següents
cinc objectius:


1. Concretem la línia assistencial i educativa

- Resposta a la demanda. Marcant el nombre d’usuaris als quals podem atendre tenint en compte l’espai i els professionals dels quals disposem, i alhora garantint la qualitat del servei.
- Qualitat del servei. Implantació en l’àmbit residencial del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI).     
- Atenció integral. Definir i desenvolupar processos transversals d’atenció a l’usuari que possibilitin una atenció integral.
- Relació amb l’entorn. Mantenir les coordinacions iniciades i reforçar la relació amb l’entorn.

- Òrgans de govern. Realitzar les sessions planificades del Consell d’Administració, dels Consells de Centres i dels Consells Escolars.
- Legislació. Prestar especial atenció en matèria de legislació i estar atents a les interpretacions i desenvolupament de les mateixes.
- Manteniment. Potenciar el manteniment preventiu d'edificis i d'instal·lacions informàtiques.
- Contractació de serveis. Planificar i complir els terminis fixats en els procediments de contractació de serveis així com realitzar un seguiment acurat dels contractes vigents.
3. Donem valor als nostre professionals

- Organització i planificació. Organitzar i planificar el servei afavorint la comunicació continua i directa amb els professionals adaptant les infraestructures i organització del centre per fer-ho possible.
- Implicació. Aconseguir la implicació i corresponsabilitat dels professionals.
- Pla de formació continuada. Desenvolupar el Pla de formació continuada amb l’objectiu que aquest coneixement reverteixi tant en el servei com en el propi professional.
- Prevenció de riscos laborals. Realitzar totes les accions incloses dins la Campanya de prevenció de riscos laborals.

 

 

4. Fem el seguiment económic

- Pressupost. Donar compte del pressupost i la seva execució en els òrgans de seguiment del servei, incrementant així la transparència envers als professionals, usuaris i familiars.
- Optimització de recursos. Seguir treballant per l’optimització dels recursos i mantenir els esforços de contenció de la despesa. 
- Equilibri pressupostari. Assolir l’equilibri pressupostari al tancament de l’exercici.
- Indicadors i ràtios. Complir amb els indicadors i ràtios plantejats. Índex ocupació residències.

 


5. Som presents

- 5a jornada IMSP. Realització de la 5a Jornada IMSP.
- Activitats i difusió. Donar a conèixer les activitats que realitzem i fer-ne difusió.