Els serveis en dades

Serveis Educatius
Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
Serveis Residencials per a Persones Grans
Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental
Plans de Desenvolupament Comunitari
Programa d'Inserció Sociolaboral

Servei de Manteniment
Llista i temps d'espera

 

 


Serveis Educatius


    Escola
LLevant*
Escola
Can Barriga*
Centre
Maregassa*
 
  Alumnes atesos
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar
  Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)
  Baixes alumnes durant el curs escolar
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar
  Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)
  Plans Individuals avaluats 75 71 56  
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP  
  Plans Individuals Únics  
  Sessions de Consell de Centre/Escolars  
  Memòria elaborada  
  Pla Anual elaborat  
  Pla Anual aprovat pel Consell de Centre  
 

(*) Aquestes dades corresponen al curs escolar 2017/2018
(**) Coordinació per telèfon per acordar actuacions i informació medicació: 19 alumnes CSMIJ i CSMA i 2 EAIA.

         ASUEC* SFAEO**    
  Alumnes atesos
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar
  Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)
  Nombre d'escoles
  Baixes alumnes durant el curs escolar
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar
  Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI) - -    
  Plans Individuals avaluats  
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP  
  Alumnes atesos simultàniament per la fisioterapeuta de l'EAP**  
  Plans Individuals Únics  
  Sessions de Consell de Centre/Escolars  
  Memòria elaborada  
  Pla Anual elaborat    
  Pla Anual aprovat pel Consell de Centre -  
  (*) Aquestes dades corresponen al curs escolar 2017/2018
ASUEC: Aula de Suport Unitat d'Educació Compartida
       
  (**) SFAEO: Servei de Fisioteràpia a Alumnes de l'Escola Ordinària. EAP: Equip d'Assesorament i d'Orientació Psicopedagògica        

 

 


Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència    EAIA** CDIAP** Juguem Plegats*  
  Persones ateses 66 famílies
67 nens/es
  Persones noves durant el període 54 famílies
55 nens/es
  Persones del curs anterior 12 famílies
12 nens/es
  Baixes durant el període
  Primeres visites
  Ocupació mitjana dels espais
  Estudis realitzats       
  Persones amb Pla Individual acordat 67  
  Persones amb Pla Individual avaluat  
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP  
  Derivacions a escoles d’educació especial  
  Derivacions a centres de salut mental infantojuvenil  
  Derivacions a EAP**  
  Derivacions altres centres públics  
  Derivacions altres centres privats  
  Altes sense derivació  
  Baixes voluntàries 21  
 

Baixes curs anterior

5 famílies
6 nens/es
 
  (*) Aquestes dades corresponen al curs escolar 2017/2018        
  (**) EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència
CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Estimulació Precoç
EAP: Equip d'Assessorament i d'Orientació Psicopedagògic
       

 

 


Serveis Residencials per a Persones Grans


    Residència/CD
Can Bosch
Residència/CD Domènech
i Muntaner
 
   
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
   
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
   
  Alta  
  Mitjana  
  Baixa  
   
  Places  
  Nivell d’ocupació  
   

 Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental

 


Residència
Disminuïts Físics
Servei d’Habitatge
Josep Padrós
Llar Residència
Salut Mental Sant Roc
   
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
   
  Limitat  
  Intermitent  
  Extens  
  Generalitzat  
       
  Places  
  Persones ateses  
  Nivell d’ocupació  
         

 


Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC)


Projectes i participació: En els barris de Pomar – Morera, Bufalà - Montigalà, La Pau i La Salut -  Llefià, s’han dut a terme un total de 131 activitats amb participació de  5.925  persones i 727 entitats i serveis (893 participants més que l’any 2017), segons el quadre següent:


    Persones Entitats-Serveis Activitats  
  La Salut - Llefia  
  Pomar - Morera  
  Bufala - Montigala  
  La Pau  
   
         

 

 

Programa d'Inserció Sociolaboral


Persones ateses en total segons col·lectiu (acollida i seguiment)


  Col·lectiu SBAS
1*
SBAS
2
SBAS
3
SBAS
4A*
SBAS
4B
SBAS
5**
SBAS
6
Viver** TOTAL  
  Inmigrants  
  Ètnia gitana  
  Addiccions  
  Monoparentals  
  Joves amb risc d'exclusió (> 30 anys)  
  30 - 45 anys  
  > 45 anys
  Discapacitats
  Trastorns mentals
  TOTAL
  (*) No ha hagut insertor al SBAS 1 i al SBAS 4b.
(**) El SBAS 5 i el Viver comparteixen tècnica.
   

 

 

Servei de Manteniment


Actuacions any 2018 per tipus de Centre


    Empreses externes Oficials d'ofici Equip  
  Departament d'Educació  
  Regidoria Serveis Socials i Salut /
Regidoria Cultura i Ciutadania
 
  IMSP  
   
           Despesa executada per concepte i tipus de centre


    INVERSIONS ORDINARI  
      Compres Avaries Actes vandàlics Transport Mant. preventiu  
  Dep. Educació 0,00 99.884,89 176.448,89 10.636,48 - 125.943,87 412.914,13  
  Regidories de Serveis Socials
i Salut / Cultura
i Ciutadania
0,00 817,70 54.082,09 2.015,74 1.210,00 13.414,73 71.540,26  
  IMSP 14.414,13 13.242,63 109.816,53 0,00 1.497,98 39.285,65 178.256,92  
14.414,13 113.945,22 340.347,51 12.652,22 2.707,98 178.644,25 662.711,31
             


 

 

Llista i temps d'espera


    Llista d'espera
(persones)
Temps
d'espera (dies)
   
  Serveis Educatius
  Serveis d'Atenció a l'Infància i a l'Adolescència
  Serveis Residencials
  Programes i altres serveis
  Servei de Manteniment