Gestió econòmica

Resultat pressupostari
Execució del pressupost
Estabilitat pressupostària
Deute a llarg i curt termini
Deute comercial: període mitjà de pagament
Estat de Tresoreria
Romanents de crèdit
Romanent de Tresoreria


 

 


El resultat pressupostari de l'exercici 2018

 


El resultat pressupostari, en síntesi, és el següent:


  > Operacions no financeres   1.593.072,89    
  > Operacions financeres   -  779.457,98    
  > Resultat pressupostari de l'exercici      
  > Desviacions de finançament negatives de l’exercici   4.157,53     
  - 4.157,53    
> Despeses finançades amb romanent tresoria   599.938,48    
> Creditors pendents d'aplicar al pressupost   288.469,72    
     
         

 

 

Execució del pressupostExercici corrent

Els drets reconeguts nets suposen el 78,04% de les previsions definitives. Aquest percentatge és un 14,52% inferior al de l’any 2017, esdevingut principalment perquè la previsió inicial del pressupost 2018 en pròrroga del 2017, inclou les previsions d’ingressos dels Serveis de Salut Mental i Addiccions traspassats amb efectes 1 de gener de 2018 a BSA i dels quals, excepte els pendents del 2017, l’IMSP no ha rebut.

    2018 2017 Dif.  
   
  Ing. corrents:  
  Ing. capital:  
Pel que fa als ingressos corrents (cap. 1 al 5) el nivell d’execució ha estat del 82%, un 12,59% inferior al de l’any 2017 pels motius exposats en el punt anterior referents als Serveis de Salut Mental i Addicions.

Les obligacions reconegudes suposen el 74,25% dels crèdits definitius, un 16,43% inferior al percentatge de l’any 2017 que va ser del 90,68%. L’execució de la despesa corrent (capítols 1 al 5)  suposa el 74,79% dels crèdits definitius i les de capital (capítols 6 a 9) el 76,13%.
Novament incideix el fet d’haver estat amb pressupost prorrogat del 2017 amb crèdits previstos i no disponibles, corresponents als Serveis de Salut Mental i Addicions.

 

    2018 2017 Dif.  
   
  Desp. corrents:  
  Desp. capital:  
     


 

Estabilitat pressupostària

 

L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres.

En aquest sentit, l’IMSP presenta una situació de superàvit no financer (capacitat de finançament), segons el quadre resum següent:

 

       
  Operacions corrents    
  Altres operacions no financeres    
  Total drets operacions no financeres    
     
  - Drets pendents de cobrar (Caps. 1 a 3)    
  + Drets cobrats d'exercicis tancants (Caps. 1 a 3)    
  +/- Ajustos Cap. IV i VII obligat per emissor    
   
  Operacions corrents    
  Altres operacions no financeres    
  Total obligacions operacions no financeres    
  Creditors pendents aplicar al pressupost    
     
     
  Necessitat de finançament    
     

 

 

Deute a llarg i curt termini

 

El deute viu a 01.01.2018 era de 1.057.435,97 €
El deute viu a 31.12.2018 és de 275.461,07 €

El nivell de deute de l’ IMSP (275.461,07 euros), calculat en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que no tenen caràcter extraordinari (16.756.527,14 euros), és de l’1,64%, el que representa un nivell de deute molt baix respecte els ingressos corrents.Deute a llarg termini

El deute viu a 31/12/2018 es desglossa de la següent manera:


    Deuta a 1/17/2018 Deute a 31/12/2018 Amortització deute 2018  
  Deute Seg. Social J. Obiols  
  Préstec Aj. Bdn - Operació ICO  D’aquest estat se’n desprèn una disminució de l’endeutament financer a llarg termini durant l’any 2018 del 73,95% (781.974,90 euros). Aquesta operació ha estat una de les més importants del 2018, donat que dels 779.457,98 euros de l’amortització del
préstec ICO, 599.938,48 euros han estat finançats amb la incorporació de romanents de tresoreria, no perjudicant el pressupost 2018 de l’IMSP i permetent que el resultat pressupostari s’hagi vist incrementat.

 


Deute a curt termini

Durant l’exercici 2018 es va signar una pòlissa de tresoreria per un import d’1.000.000,00 d’euros amb l’entitat bancària Banc de Sabadell i que té data de venciment 11/04/2019. A 31/12/2018 el saldo disposat és 0,00 €..

 

.


Deute comercial: període mitjà de pagament


El Període Mitjà de Pagament (PMP) del deute comercial es va situar a 31 de desembre de 2018 en 24,67 dies, quan a 31/12/2017 era de -6,12 dies.

L’evolució del Període Mitjà de Pagament a proveïdors mensual ha estat la següent:

 


    Import operacions PMP  
  Gener 2018  
  Feber 2018  
  Març 2018  
  Abril 2018  
  Maig 2018  
  Juny 2018  
  Juliol 2018  
  Agost 2018  
  Setembre 2018  
  Octubre 2018  
  Novembre 2018  
  Desembre 2018  

 

El PMP anual, contemplant tot el període gener a desembre de 2018 és de 23,22 dies.

 Estat de Tresoreria


Les existències a caixa a 31 de desembre de 2018 són de 1.234.403,33 euros.


 


Romanents de crèdit


Els romanents de crèdit a 31/12/2017 de les despeses d’inversió amb finançament afectat són de 434.051,99 euros, d’acord amb el següent detall:


  Codi de Projecte Orgànic Funcional Econòmic Proposta Romanents  
  153-6
  234-1
  234-1
  304-1
  305
  305
  2017-02-I//XGL-2016-2019 MC1
  2017-02-I//XGL-2016-2019 MC1
  2017-17-I-ANNEX-P2017
  2017-17-I-ANNEX-P2017
  2017-17-I-ANNEX-P2017
  2017-17-I-ANNEX-P2017
  2017-17-I-ANNEX-P2017
  2017-17-I-ANNEX-P2017
  2017-17-I-ANNEX-P2017
 
 

 


Romanent de Tresoreria


El romanent de tresoreria total obtingut per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament i deduint les obligacions pendents de pagament és de 3.159.383,04 euros.