Gestió de personal

Plantilla
Comissions mixtes
Mesures de prevenció de riscos laborals
Vigilància de salut
Accidents de treball
Formació
Alumnes en pràctiques

 

 


Plantilla: 267 places

 

Nombre de places per àmbit

  Plantilla IMSP per sectors  

 

Plantilla IMSP 2018


    Grup Personal
indefinit fix
Llocs vacants:
personal interí
o temporal
      Llocs ocupats Llocs no ocupats amb dotació  
    Total D    
  Personal laboral          
  Directiu 1  
         
  Personal conveni 21
  Personal docència 1
  Personal conveni 37
  Personal docència 48
  Personal conveni 31
  Personal conveni 55
  Personal conveni
  Personal laboral estructural

 


Personal fix i temporal per grups professionals

  Personal fix-temporal  

 


Personal masculí i feminí per grups professionals

  Personal IMSP: homes i dones  

 

Contractació al llarg del període

Hem gestionat 1.216 moviments contractuals. Aquests moviments contractuals corresponen a 127 professionals.

 Comissions mixtes


Durant l'any 2018 s'han fet un total de 39 sessions de la Comissió mixta:


  Sessions Comissions mixtes amb el Comitè de Centres  
  Sessions Comissions mixtes amb el Comitè d’Escoles  
  Sessions Conjuntes Comitè de Centres, Comitè d’Escoles i Titularitat  
  Total  Les sessions s'han realitzat en les següents dades:


  Sessions amb el
Comitè del Centres
Sessions amb el
Comitè d'Escoles
Sessions conjuntes  
  11/01/2018 25/01/2018 17/05/2018  
  18/01/2018 08/02/2018 24/05/2018  
  01/02/2018 22/02/2018 07/06/2018  
  15/02/2018 05/04/2018 21/06/2018  
  01/03/2018 12/04/2018 12/07/2018  
  15/03/2018 26/04/2018 11/10/2018  
  05/04/2018 10/05/2018    
  12/05/2018 24/05/2018    
  10/05/2018 14/06/2018    
  17/05/2018 12/07/2018    
  24/05/2018 04/09/2018    
  07/06/2018 13/09/2018    
  19/07/2018 27/09/2018    
  20/09/2018 11/10/2018    
  04/10/2018 08/11/2018    
  18/10/2018 20/12/2018    
  13/12/2018    
         
   

 


Mesures de prevenció de riscos laborals


Informació / Formació

Sessions info/formatives
En el 2018, 92 professionals de l’IMSP, és a dir el 33% de la plantilla, han assistit en el seu servei a una sessió info/formativa de Prevenció de riscos laborals (PRL).


    Data Assistents  
  Servei d'Habitatge Josep Padrós  
  ASUEC  
  CDIAP  
  Residència CD Can Bosch  
  Residència Disminuïts Físics  
  Gerència/Manteniment  
  Escola Maregassa  Activitats formatives (Pla de Formació Continuada)
S’ha creat i implantat el PFC 2018/2019. De totes les activitats formatives previstes pel 2018 el 50% s’han efectuat en la seva totalitat, el 39% parcialment i el 12% no s’han realitzades. Gairebé la totalitat dels educadors/es i vetlladors/es han fet la formació bàsica de PRL online.

 

Seguretat / Emergències

Plans d’emergència
Per part de l'Àmbit de PRL s’han revistat i publicat a la INTRAnet tots els plans d’emergència.


Simulacres d’evacuació i/o confinament
8 serveis de l’IMSP, és a dir el 73%, han realitzat un simulacre d’evacuació i/o confinament. Tots es van portar a terme en un temps inferior als 10 minuts.


    Data Durada (minuts)  
  Residència Disminuïts Físics  
  Escola Can Barriga, Aulari  
  Escola Can Barriga, Marinada  
  Escola Llevant  
  SHJP, Mossèn Anton  
  CDIAP Creu Verda  
  Llar Residència Salut Mental Sant Roc  
  Gerència/Manteniment  
  Escola Maregassa  Ergonomia / Higiene

Des de l’Àmbit de PRL, del servei de Manteniment i de l’Associació mancomunat de prevenció (aMSP) s’ha donat una resposta al 100% de les demandes fetes en matèria d’adaptació del lloc de treball i d’higiene.

Mitjançant un cartell s’ha informat sobre una bona higiene postural i d’adaptació ergonòmica al lloc de treball amb pantalla de visualització de dades.

 


Avaluació / Execució

S’han posat les bases per fer l’avaluació de riscos psico-socials dels serveis residencials. S’ha creat un grup de treball i s’ha passat el qüestionari als professionals de la Llar Residència Salut Mental Sant Roc.

S’han coordinat l’execució dels Plans d’Activitats Preventives del CDIAP, Físics, Can Bosch, EAIA, Juguem Plegats, Servei d’Habitatge, Gerència/Manteniment i de la Llar Residència Sant Roc. En total s’han acordat a portar a terme unes 108. actuacions.

 

Comunicats de risc

S’han lliurat a Gerència un total de 7 comunicats de risc, segons el següent quadre descriptiu:


    Risc ergonòmic Risc psicosocial Risc psicosocial, físic
i/o ergonòmic
Altres Total
  Serveis residencials
  Escoles
  Altres serveis
  Total

 

 

 

Vigilància de la salut

 

El servei de Vigilància de la salut s'ha portat en el 2018 des de Badalona Serveis Assistencials (BSA).

Al igual que el darrer any, la majoria de les visites han estat per valorar d’idoneïtat del lloc de treball respecte als canvis de salut del treballador/a o visites de control.

Els problemes de salut més prevalent són dels trastorns osteomusculars, i a diferència d’anys anteriors, hi ha una gran variabilitat d’altres canvis de salut relacionats amb el treball o que hi poden influir.Visites realitzades

   

 

Evolució dels canvis de salut observats

   

 

Percentatge d’alteracions de salut  observades

 

 

 

Accidents de treball


  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
  Accidents amb baixa laboral  
  Accidents sense baixa laboral  
  Total  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
  Serveis residencials  
  Serveis educatius  
  Resta de serveis  
  Total  

 

  2013 Dies baixa 2014 Dies baixa 2015 Dies baixa 2016 Dies baixa 2017 Dies baixa 2018 Dies baixa
  Serveis residencials
  Serveis educatius
  Resta de serveis
  Total

 

Anàlisi situació

Respecte a l’any anterior, en el conjunt de l’IMSP a l’any 2018, tot i que han augmentat els accidents de treball amb baixa, han disminuït els dies de baixa. Destacar que als serveis educatius ha baixat considerablement el número de dies de baixa.

Als serveis residencials durant l’any 2018 el número d’accidents initinere i els dies de baixa han augmentat.

 

 

Formació


L’any 2018 s’han executat 142 activitats formatives en el marc del Pla de Formació Continuada de l’IMSP. L’any 2018 es va fer un pla bianual 2018-2019.

Aquest Pla de Formació està basat en les necessitats formatives dels professionals que formen els diversos serveis que presta l’Institut. Partint dels diferents grups professionals, s’ha fet l’anàlisi de necessitats formatives i s’ha fet una proposta d’accions formatives, establint un ordre de prioritat de les mateixes en funció dels objectius establerts a cada servei i del pressupost disponible.

 

 

Tipus de formació

  Activitats % Hores % Partic. % Cost %
  Cursos  
  Jornades / Congressos  
  Supervisions  
   
El resultat de l’execució del Pla de Formació Continuada de l’any 2018, fent la comparativa amb l’any 2017, i tenint present que el personal dels serveis de salut mental i addiccions ja no formen part de la plantilla de l’IMSP, suposa un increment tant en el nombre d'activitats formatives, un 35%, com en la despesa formativa, un 42%, i també en el nombre d’hores de formació que ha fet el personal de l’IMSP, un 6%.


  2017 2018 dif %
  Activitats formatives  
  Cost  
  Hores  

 

 

Nivell d’avaluació      

Respecte a la mitjana d’avaluació de la satisfacció dels participants, al finalitzar les activitats formatives és de 7,97 sobre una puntuació de 9.

.

 

Alumnes en pràctiques curs 2017-2018  Centres educatius   Especialitats  
  CEE Llevant Maregassa  
  CEIR-ARCO Villaroel  
  Col·legi Cultural  
  C.E. Joan Maragall  
  C.E. Joan Maragall  
  Escola Universitaria de Fisioteràpia Blanquerna  
  Escola Sant Andreu de Natzaret  
  Escola Sant Andreu de Natzaret  
  IES Badalona VII  
  IES Eugeni d'Ors  
  IES Eugeni d'Ors  
  IES La Pineda  
  IES Salvador Seguí  
  IMPO    
  IMPO    
  Universitat Autònoma de Barcelona    
  Universitat de Barcelona UB    
  Universitat internacional de la Rioja UNIR    
  Universitat internacional de la Rioja UNIR    
  UOC    
  UOC    
  Universitat Ramon Llull    
  TOTAL   40