PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Els Serveis en dades
     
Serveis Educatius
Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
Serveis Residencials per a Persones Grans
Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental
Serveis de Salut Mental Infantojuvenil
Serveis de Salut Mental d'Adults
Serveis de Drogodependències
Plans de Desenvolupament Comunitari
Programa d'Inserció Sociolaboral
Servei de Manteniment
 
         
   
   
 


Serveis Educatius

 
 
    E. Llevant E. Can Barriga E. Maregassa
           
  Alumnes atesos   65 68 61
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar   16 5 21
  Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)   2 1 -
  Baixes alumnes durant el curs escolar   - 5 -
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar   13 4 20
  Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors   65 65 61
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)   - - 61
  Plans Individuals avaluats   65 65 60
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP   1 7 13
  Plans Individuals Únics   - - 5
  Sessions de Consell de Centre/Escolars   1 3 3
  Memòria elaborada  
  Pla Anual elaborat  
  Pla Anual aprovat pel Consell de Centre  
           
 
 

 
 
    PSXE*

CREE*

ASUEC* SFAEO*
             
  Alumnes atesos   11 29 23 17
  Alumnes nous a l'inici del curs escolar   - 8 14 -
  Alumnes nous durant el curs escolar (matricula viva)   - - 3 -
  Nombre d'escoles   - 13 9 -
  Baixes alumnes durant el curs escolar   - 1 3 -
  Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar   6 1 14 -
  Alumnes amb les Prioritat Educatives acordades amb les famílies/tutors   11 29 23 15
  Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)   - - 23 -
  Plans Individuals avaluats   11 27 23 15
  Alumnes atesos en altres serveis de l' IMSP   - 5 3 6
  Plans Individuals Únics   - - 3 15
  Sessions de Consell de Centre/Escolars   - - 3 -
  Memòria elaborada   - - Si Si
  Pla Anual elaborat   - - Si -
  Pla Anual aprovat pel Consell de Centre   - - Si -
             
 
 

(*)       PSXE: Programa suport xarxa educativa
...........CREE: Centre de recursos educatius específics
     
 .    ASUEC: Aula de suport unitat d’educació compartida
           SFAEO: Servei fisioteràpia alumnes escola ordinària
          

 Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

 
 
    EAIA CDIAP Juguem Plegats*
           
  Persones ateses   438 821 52 famílies
56 nens
  Persones noves durant el període   85 347 50 famílies
54 nens
  Baixes durant el període   139 364 5 nens
  Primeres visites   - 347 -
  Espai Obert Juguem Plegats   - - 228 famílies
  Espai Obert - Assistència mitjana per sessió   - - 9
  Espai Obert - Assistència màxima   - - 17
  Espai Obert - Assistència mínima   - - 2
  Estudis realitzats   74 - -
  Persones amb Pla Individual acordat   225 295 56
  Persones amb Pla Individual avaluat   192 273 56
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP   28 - 9
  Derivacions a escoles d’educació especial   - 7 -
  Derivacions a centres de salut mental infantojuvenil   - 15 -
  Derivacions a EAP**   - 10 -
  Derivacions altres centres públics   - 37 -
  Derivacions altres centres privats   - 22 -
           
 
 

(*)       Aquestes dades corresponen al curs escolar 2012/2013
(**)     EAP: Equip d'Assessorament i d'Orientació Psicopedagògica
          

 


Serveis Residencials per a Persones Grans

 
 
    Residència i CD
Can Bosch
Residència i CD
Domènech i Montaner
  Residències      
         
  Places   20 80
  Persones ateses   21 109
  Nivell d’ocupació   99,81% 97,38%
         
  Centres de Dia      
         
  Places   8 24
  Persones ateses   9 33
  Nivell d’ocupació   92% 98,43%
         
  Nivells d’intensitat d’atenció      
         
  Alta   14 71
  Mitjana   5 35
  Baixa   2 3
         
  Menjador Social      
         
  Places   3 2
  Nivell d’ocupació   100% 66%
         
 
 

 


Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental

 
 
    Residència de Disminuïts Físics Servei d'Habitatge Josdep Padrós Llar Residència Salut Mental Sant Roc
  Residències        
           
  Places   14 38 45
  Persones ateses   15 38 45
  Nivell d’ocupació   100% 99,88% 99,75%
           
  Nivell de Suport        
           
  Limitat   - 18 -
  Intermitent   - 5 -
  Extens   - 15 -
  Generalitzat   - 0 -
           
  Menjador Social        
           
  Places   2 - -
  Persones ateses   2 - -
  Nivell d’ocupació   66,6% - -
           
 
 

 


Serveis de Salut Mental Infantojuvenil

 
 
    CSMIJ Joan Obiols CSMIJ Creu Verda
         
  Persones ateses   1.119 1.115
  Persones noves durant el període   492 471
  Primeres visites   492 471
  Visites successives   3.262 3.581
  Visites especials   1.548 2.102
  Activitat no assistencial   1.660 1.234
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP   15 23
         
 
 

 


Serveis de Salut Mental d'Adults

 
 
    CSMA 1 CSMA 2 CD Bétula
           
  Persones ateses   3.138 2.989 88
  Persones noves durant el període   1.121 924 22
  Persones de baixa durant el període   - - 19
  Primeres visites   1.121 924 -
  Visites successives   13.832 13.370 -
  Visites especials (familiars i grupals)   419 1.714 -
  Persones ateses en altres serveis de l’ IMSP   21 67 88
           
 
 

 


Servei a les Persones amb Drogodependència

 
 
    CAS Delta / BIM*
       
  Persones ateses   1.835
  Primeres visites   924
  Visites successives   14.588
  Plans Individuals avaluats   115 
  Programa de Tractament Metadona (PTM). Persones ateses   465**
  Persones ateses al Delta   300
  Mitjana de persones ateses per mesos   212
  Totas dosis de metadona administrades   73.233
  Persones ateses al BIM   105
  Mitjana de persones ateses per mesos   89
  Total dosis de metadona administrades   31.134
  Persones ateses a les farmàcies   99
  Mitjana de persones ateses per mesos   76
       
 
 

(*)       Bus Intermunicipal de Metadona
(**)  
.  
Si sumant les persones ateses (PTM) als diferents dispositius (Delta, BIM i farmàcies) la xifra surt
...........més elevada, es degut a que la matexia persona ha estat atesa durant l’any en diferents llocs.
...........

 


Plans de Desenvolupament Comunitari

Projectes i participació: En els barris de Sant Roc, La Pau i La Salut Llefià, s’han dut a terme un total de 35 projectes comunitaris, amb la participació de 100 entitats i 85 serveis dels diferents barris.

 
 
    Entitats Serveis Projectes
           
  Sant Roc   19 21 2
  Pomar   25 20 13
  La Pau   20 19 11
  La Salut-Llefià   36 25 9
           
  Total 2013   100 85 35
  Total 2012   84 71 33
 
 


Població
que ha participat en els Plans de desenvolupament comunitari:

 
 
    Sant Roc Pomar La Pau La Salut-Llefià
  Gènere          
             
    300 757 620 448
    350 1.143 800 911
             
  Edat          
             
  0 – 16   100 680 650 521
  17 – 25   350 30 30 111
  26 – 65   150 960 700 376
  + 65   50 230 40 351
             
 
 

 


Programa d'Inserció Sociolaboral

Persones ateses en total segons col·lectiu (acollida i seguiment):

 
 
 
                       
  Drogodependències   14 0 3 8 0 1 1 0 27
  Ètnia gitana   0 0 2 7 4 1 24 0 38
  Immigració   40 9 11 96 22 15 28 0 221
  Joves exclusió   13 11 13 30 15 5 12 0 99
  Risc/alt risc   340 104 78 117 13 21 42 0 715
  Discapacitat   19 0 30 39 9 15 19 79 210
                       
  Total   426 124 137 297 63 58 126 79 1.310
 
 

Més informació:

 


Servei de Manteniment

 
 
  Nombre d'actuacions executades per tipus de centre      
      Empreses externes Oficials d'Ofici Equip IMPO Total
               
  Educació   398 - 185 96 679
  Serveis Social i Salut   170 - - - 170
  IMSP   380 1.134 - - 1.514
               
  Suma   948 1.134 185 96 2.363
               
 
 

Més informació:


 
 
  Despesa executada per concepte i tipus de centre
      Inversions Ordinari Total
        Compres Avaries Actes vandàlics Transport Despesa
fiixa
 
                   
  Educació   235.088,81 27.222,64 257.188,36 12.192,47 0,00 182.634,57 714.326,85
  Regidoria Serveis Socials   0,00 260,73 40.786,22 567,43 0,00 10.915,35 52.529,73
  IMSP   7.779,40 12.103,38 112.642,75 154,63 2.032,80 3.864,72 138.577,68
                   
  Suma   242.868,21 39.586,75 410.617,33 12.914,53 2.032,80 197.414,64 905.434,26