PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Gestió econòmica
     
Anàlisi patrimonial
Liquiditat
Anàlisi econòmic
Anàlisi pressupostària
Evolució 2008 - 2013
 
         
   
   
 


Anàlisi patrimonial

 
 
    2013 2012
         
  Actiu fix   57,22% 50,42%
  Actiu circulant   42,78% 49,58%
         
  Passiu fix   69,46% 52,35%
  Passiu circulant   30,54% 39,78%
         
  Fons de maniobra   12,25% 9,80%
         
 
 

 


Liquiditat

- La ràtio de liquiditat i la de solvència a curt termini han augmentat en relació a l’any anterior. La solvència a curt termini es manté dins el nivell recomanable, mentre que la liquiditat tot i el seu increment es situa per sota.

- La liquiditat immediata és l’únic indicador de l’anàlisi financer que disminueix i es situa en valors inferiors als generals.

- El romanent de tresoreria és creixent.

 


Anàlisi econòmic

- Resultat net de funcionament positiu.

- Forta dependència dels ingressos a transferències corrents (Departaments Generalitat, ICASS, CatSalut...).

- Un percentatge elevat de les despeses correspon a les despeses de personal ---> prestació de servei.

-
La corrent s'orienta a l'alça, tot i que modestament.

- Increment significatiu de la despesa financera.

- Resultat: 67,6 milers d'euros.

 


Anàlisi pressupostària

Execució

- Reconeixement segons Drets i Obligacions.

- Execució ingressos per sota dels previstos.


Resultats

- Resultat execució: 221,3 milers d'euros.

- Resultat ajustat (Ai P financers): 230,2 milers d'euros.

 
 
    Op. corrents Inversions Op. no financeres Actius financers Total
               
  Pressupost 2013   20.334.245,43 465.588,04 20.799.834,47 48.000,00 20.847.834,47
  Execució de despeses   18.301.110,07 242.868,21 18.543.978,28 9.700,00 18.553.678,28
  Execució d’ingressos   18.522.431,59 223.052,12 18.745.483,71 9.700,00 18.755.183,71
  Resultat de l’exercici   221.321,52 - 19.816,09 201.505,43 0,00 201.505,43
  Ajust per desviacions de finançament   - 28.701,57 28.701,57 - 28.701,57
  Resultat pressupostari ajustat   221.321,52 8.885,48 230.207,00 0,00 230.207,00
  Valor relatiu
(% resultat s/ total de despeses)
  1,21% 3,66% 1,24% - 1,24%
  Romanent de tresoreria per a despeses generals   - - - - 1.887.313,92
 
 


Indicadors

 
 
  Objectiu Resultat
           
  Execució del pressupost de despeses op. corrents:   99% 90%
  Realització de pagaments:   85% 79%
  Despesa total per usuari:   1.040,00€ 916,28€
  Període mitjà de pagament (en dies).   55 75
  Execució del pressupost d’ingressos op. corrents:   99% 91%
  Realització de cobraments:   61% 71%
  Aportació Municipal Ordinària   18% 19%
  Període mitjà de cobrament (en dies):   142 104
  Superàvit (o Deficit) per usuari   0,00€ 11,37€
           
 
 

 

- La necessitat de reduir la despesa pública que ha hagut de fer front l’Institut  motivada per l’execució dels ingressos per sota dels previstos comporta la no consecució dels objectius prefixats pel que fa a l’execució del pressupost de despeses i ingressos, malgrat això, en relació amb l’exercici anterior, s’aprecia un increment (2 punts pel que fa a les despeses i 3 punts pel que fa als ingressos) que podria permetre, de consolidar-se, una certa tendència a l’alça de la despesa corrent degudament finançada.

- El RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers mitjançant el qual es va iniciar una nova fase del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les CCAA i Entitats Locals, ha fet possible assolir els objectius relacionats amb al realització i terminis de cobraments, però el retard en la seva total formalització no ha fet possible assolir completament els objectius relacionats amb la realització i els terminis de pagaments.

- En 2013, les despeses corrents han augmentat un 1,89%, un 1,51% menys que els ingressos corrents. Aquesta evolució ha possibilitat passar de la situació de dèficit de l'exercici passat (-0,38% sobre el total del pressupost) a la de superàvit (1,24% sobre el total del pressupost). Aquest resultat indica per una banda, que hem estat austers en les despeses i realistes en el càlcul de la previsió d’ingressos, i per altra banda, la culminació del necessari procés de reducció de la despesa pública, i la consolidació del nivell de finançament que ens ha de permetre una prestació de serveis de qualitat d’acord amb les nostres possibilitats. 

 

 

Inversions realitzades

Construccions:

- Rehabilitació cobertes i façanes nord i est del CEIP Feliu i Vegues

- Construcció d’una nova pista de minibàsquet i sorral.- Escola Montigalà

- Construcció 2ª fase Mur de tanca perimetral de l’Escola Pere de Tera.


Maquinària / Instal·lacions:

- Adequació instal·lacions elèctriques Taller de l’Equip de manteniment al B-9

- Subministrament escomeses d’aigua a l’edifici de la nova Escola Bufalà – 2.

- Subministrament d’aigua per l’escomesa d’incendis de l’edifici de la nova Escola Parc de Ca
l’Arnús.

 

Mobiliari:

- Material esportiu a Centres escolars: A. Botey, Baldiri Reixach, Pere de Tera.

- Cadires d'oficina de diferents centres.

 


Evolució 2008 -2013

 
 
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
  Resultat pressupostari operacions corrents   -23.365,68 4.080.952,11 -4.391.237,79 251.156,44 -68.129,67 221.321,52
  Resultat pressupostari de l’exercici   -42.147,31 4.080.952,11 -4.391.237,79 251.156,44 1.286.092,21 201.505,43
  Resultat pressupostari ajustat   92.535,39 4.235.154,89 -9.467,14 271.731,69 1.265.516,96 230.207
  Resultat econòmic patrimonial   367.682,84 4.957.648,03 -3.626.132,50 400.969,68 23.846,54 346.022,72
  Romanent de tresoreria per a despeses generals   363.553,76 4.563.684,99 148.559,84 390.830,80 1.676.923,01 1.887.313,02
                 
 
 

 

Resultats 2008-2013