PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Gestió de contractació
     
Volum de contractació
Seguiment de contractes
Més informació
 
         
   
   
 


Volum de contractació

Durant aquest any hem tingut en vigor 55 contractes amb diferents entitats i empreses amb un volum total de contractació de serveis, subministraments i d'obres de: 4.606.106,56€ (aproximadament el 75,5% de les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses).

 
 
  Tipus de contracte Nombre Import
         
  Gestió de serveis públics   2 1.708.143,69€
  Serveis   28 1.847.122,75€
  Subministrament   17 808.807,15€
  Obres   8 242.032,97€
         
  Total   55 4.606.106,56€
 
 


Seguiment de contractes

El greu context de crisi econòmica que afecta significativament els ingressos de les administracions públiques està obligant a reduir o fins i tot suprimir algunes de les prestacions i obligacions objecte de contractació als efectes de minorar els preus dels contractes subscrits com també la innecessarietat del nombre de freqüències i/o intensitat elevats què s’havien previst efectuar inicialment; per aquest motiu el Pla Anual va fixar diferents mesures orientades envers l'aprofundiment en el seguiment dels contractes vigents, sobretot aquells que fan referència a prestació de serveis.

El seguiment dels contractes és l’instrument fonamental que incideix de forma directa en la millor prestació del servei contractat, i per tant en l’atenció que prestem als usuaris des dels nostres centres i serveis, en la mesura que permet vetllar perquè la prestació del servei es realitzi amb els nivells de qualitat desitjables i el compliment de les clàusules dels corresponents plecs i acordar i dictar les mesures a prendre per tal de reorientar el servei en funció dels objectius que es pretenen aconseguir amb el servei contractat.

De forma quotidiana i per mitjà de les reunions establertes s’han tractat els diferents aspectes dels contractes; d’aquest seguiment se n’han desprès acords i actuacions adreçades a garantir i millorar la prestació del servei en funció del marc contractual de cada un d’ells.

S’han realitzat reunions de seguiment dels contractes de serveis de: bugaderia, càtering a l'Escola Can Barriga, cuina als serveis residencials, neteja, suport assistencial, vigilància Centre Delta, suport a la integració familiar en família extensa i gestió de la Residència i Centre de Dia Domènech i Montaner.

Hem continuat amb la implementació del sistema de comunicació d'incidències amb l’objectiu d’estandarditzar la comunicació i registre d’aquestes. Aquest fet ens ha permés plantejar actuacions envers una resolució  més eficient d'aquestes.

 


Més informació: