PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Gestió del personal
     
Plantilla: 343 places
Col.lectiu dels Centres de l'IMSP
Col.lectiu de les Escoles
Mesures de prevenció de riscos laborals
Vigillància de la Salut
Accidents de treball
Formació
 
         
   
   
 


Plantilla: 343 placesNombre de places per àmbit


 


Contractacions al llarg del període

Hem gestionat 846 moviments contractuals. Aquest nombre suposa una reducció del 24.46% respecte l’any anterior.

- Aquests moviments contractuals corresponen a 79 professionals, el que suposa una reducció d’un 38,76% respecte l’any anterior.

 

Jubilacions

Aquest any 2013 s’han produït 11 jubilacions:

- 2 parcials
- 9 jubilacions definitives


Nombre d’expedients

El nombre d’expedients tramitats ha estat de 172.

 

 


Col·lectiu dels Centres de l'IMSP


19 sessions – 38 hores

Durant l’any 2013 s’han fet 19 sessions de Comissió Mixta, amb un total de 38 hores.

El mes de desembre de 2013 ha finalitzat la representació d’uns dels membres del Comitè, la Roser Melús, psiquiatra del CSMIJ Joan Obiols, que ha iniciat la jubilació parcial. A partir del mes de gener de 2014 serà substituïda per la persona següent de la llista de candidats a Comitè de Centres.

El treball de la Comissió Mixta de Centres durant l’any 2013 ha tingut dues novetats, la creació de:

1. Grups de treball

2. Comitè Intercentres1.
Els grups de treball, formats per alguns membres dels representants del Comitè i algunes persones de la Gerència de l’IMSP, concretament de l’àmbit de personal, tenen la finalitat de treballar temes concrets en grups reduïts, per presentar el treball fet a la Comissió Mixta i agilitzar els acords. Es van constituir els següents grups:

- Conveni de centres
- Pla de formació continuada de l’IMSP
- Protocol d’assetjament (conjunta amb comitè d’escoles)
- Valoració llocs de treball*
- Pla d’ocupació*

(*) Es desenvoluparan amb més profunditat durant l’any 2014.


2. La creació del Comitè Intercentres, format per un representant de cada centre i membres del Comitè, per tal de garantir una informació directa als treballadors dels temes tractats a les Comissions Mixtes. Es reuneixen un cop al mes.

 

 
 
 

Aspectes treballats en comissió mixta

 
 

- Pressupost i plantilla 2013
- Pla de Formació 2013
- Conveni Centres – document de treball
- Reorganització diplomats infermeria i auxiliars de clínica Centre Delta
- Contractacions ASUEC
- Calendari marc IMSP 2013 i registre horari
- Paga extraordinària desembre 2012
- Revisió criteris DPO Salut Mental 2013
- Finançament IMSP i Pla de Sostenibilitat
- Productivitat 2014-2015
- Nòmina correu electrònic i programa calendaris intranet
- Treball psicòlegs centres salut mental infantil i juvenil i auxiliars administratives salut mental
- Procés de reorganització al CSMIJ Joan Obiols

 
  Acords comissió mixta  
 

- Aplicació indisposicions
- Límit per aportar justificant per les IT que complementen al 100%
- Jubilació parcial
- Baixa IT durant les vacances d’estiu
- Nombre mínim de professionals als centres
- Taula de mèrits en els processos de selecció
- Contractes substitució IT llarg període

 
 
 

 

Acords del Consell d'Administració

 
 
         
  13/03/2013   Aprovar la nova distribució de la puntuació dels criteris de retribució per objectius en els llocs de treball de salut mental.  
  14/11/2013   Aprovar l’avantprojecte de pressupost i plantilla per a l’any 2014.  
         
 
 

 


Col·lectiu de les Escoles

 

18 sessions – 36 hores

Durant l’any 2013 s’han fet 18 sessions de Comissió Mixta d'Escoles, amb un total de 36 hores.

En data 20 de febrer de 2013 es van celebrar les eleccions sindicals de les escoles d’educació especial de l’IMSP. Els nous membres que van ser escollits com a representants al Comitè de les Escoles són Elvira Boixadera, Gisela Alonso, Sergi Miralles, Gemma Saura i Teresa Cabeza. A partir del mes de setembre cessaria Sergi Miralles i el substituiria Bernat Maristany.

El treball realitzat per la Comissió Mixta d’Escoles durant l’any 2013 s’ha centrat en el treball del document de selecció de directors de les escoles d’educació especial de l’IMSP.

 

 
 
 

Aspectes treballats en comissió mixta

 
 

- Pressupost i Plantilla 2013
- Productivitat escoles: complement especial rendiment, tutories i estadis
- Ajuts socials escoles
- Finançament i treball amb el Departament d’Ensenyament
- Criteris de suplències de mestre i llista de suplents 14/02/13
- Suplències educadors
- Indisposicions
- Llicència retribuïda: visita al metge 24/01/13
- Llicència retribuïda: deures inexcusables 13/06/2013
- Justificació de les baixes per IT que compensen al 100% 24/01/2014
- Finançament Departament Ensenyament EEE
- Selecció directors escoles
- Pla Formació Continuada Escoles 2012-2013
- Roba de treball
- Finançament IMSP i Pla de Sostenibilitat
- Productivitat 2014-2015
- Nòmina correu electrònic i programa calendaris intranet

 
  Acords comissió mixta  
 

- Criteris de suplències de mestre i llista de suplents 14/02/13
- Llicència retribuïda de visita al metge 24/01/13
- Aplicació de les indisposicions 21/03/2013
- Justificació de les baixes per IT que compensen al 100% 24/01/2014
- Acord Jubilació Parcial
- Llicència retribuïda: deures inexcusables 13/06/2013

 
 
 

 


Mesures de prevenció de riscos laborals


Accés a la informació de prevenció


Pàgina web IMSP:

S’han fet accessibles tots els Plans d’emergència actualitzat i Plans d'Autoprotecció (PAU) dels serveis. També s’ha començat a penjar-hi les actes del Comitè de Seguretat i Salut.

 

PAUs i Plans d'Emergència

PAUs:

S’ha finalitzat i presentat el PAU de Can Barriga i s’ha començat a elaborar el de l’Escola Llevant.


Plans d’Emergència:

Gairebé tots els Plans d’Emergència s’han actualitzat i equipat amb els plànols del centre, detallant-hi les instal·lacions i mesures de protecció. Per cada servei s’ha creat un caixa vermella que conté el pla i els plànols. Aquesta caixa es guarda al centre en un lloc ben accessible per tal que estigui a disposició dels serveis d’emergència.


Sessions info/formatives de prevenció:


En el  61% dels serveis s’ha realitzat una sessió info/formativa, on s’han tractat temes com el funcionament del PAU o del Pla d’Emergència, l’ús de l’extintor portàtil i altres.  En cinc serveis s’ha realitzat una sessió addicional dedicada als primers auxilis.Simulacre d’evacuació i/o confinament:

Al llarg del 2013 dotze de divuit serveis han fet com a mínim un simulacre. Tots els simulacre s’han realitzat amb èxit.

 
 
         
  ASUEC   29/01/2013  
  SHJP, Mossen Antón   10/02/2013  
  SHJP, General Weyler   10/02/2013  
  Escola Can Barriga   06/05/2013   i   24/05/2013  
  Centre Maregassa   13/06/2013  
  CSMA 1   11/07/2013  
  LLR Salut Mental Sant Roc   19/09/2013  
  EAIA   23/09/2013  
  Residència de Disminuïts Físics   28/10/2013  
  Gerència i Manteniment   22/11/2013  
  SAIJ Creu Verda   27/11/2013  
  Residència CD Can Bosch   12/12/2013  
         
 
 

 

Plans d’Actuacions Preventives (PAP)

S’ha coordinat l’execució els Plans d’Activitats Preventives de Can Barriga, LLR Salut Mental Sant Roc, CSMA 1, Can Bosch, Disminuïts Físics, Centre Delta i del SH Josep Padrós.

En total han esdevingudes més de cent actuacions. També s’ha fet el seguiment dels acords presos en el 2012.

 

Ergonomia

S’ha promogut la campanya “Escuela de espalda” de MC MUTUA.

S’ha donat resposta a totes les peticions de modificació de lloc de treball fetes a partir de l’activitat formativa “Treballar amb pantalla de visualització de dades i atendre a usuaris”, realitzada al 2012.

S’han substituït bona part de les cadires d’oficina en mal estat de l’Institut per cadires noves amb bones prestacions ergonòmiques.

 

Riscos psicosocials

S’ha donat resposta a totes les peticions d’atenció a riscos psicosocials, tant si provenien per part d’equips com de professionals individuals.

 Vigilància de la salut


Visites realitzades: 61Evolució dels canvis de salut observats


Percentatge d’alteracions de salut observades


Accidents de treball

 
 
  Tipus i nombre d'accidents laborals    
    2012 2013
  Accidents causants de baixa laboral 12 23
 

Accidents que no causen baixa laboral

11 22
       
  Total 23 45
 
 

 
 
  Nombre de dies de baixa laboral causats per accident de treball    
    2012 2013
  Serveis residencials 76 127
 

Serveis educatius

392 90
  Altres serveis 61 54
       
  Total 529 271
 
 


Principal causa d'accidents

Durant l’any 2013 el traumatisme osteo-muscular ha estat la causa d’accident més destacada, tot i que durant aquest any s’ha observat un increment dels accidents initinere.

Destacar que aquest any hem tingut 9 accidents initinere que han provocat 25 dies de baixa, el que representa un 10% dels dies de baixa i un 20% dels accidents de l’any 2013.

En general, al 2013 hi ha hagut més accidents de treball, però el número de dies de baixa s’han reduït considerablement.

 


Formació


L’any 2013 s’han executat 135 activitats formatives en el marc del Pla de Formació Continuada de l’IMSP. Aquest pla ha estat fruit de l’estudi de detecció de les necessitats formatives dels treballadors/res de l’Institut, harmonitzant-les amb els objectius del Pla Anual de l’IMSP i dels serveis, liderat per la Gerència i les direccions dels centres de l’Institut, que es va dur a terme entre novembre de 2012 i febrer de 2013. Es continua apostant, com en anys anteriors, per un treball sobre les necessitats de formació i desenvolupament de les persones de la nostra organització a curt i mitjà termini, amb la participació dels directors amb els seus equips, l’àmbit de formació de la Gerència i la Comissió de Formació de les Escoles d’Educació Especial de l’IMSP.

Els objectius generals del Pla de Formació Continuada s’han mantingut en relació als del 2012, ja que s’aposta per un pla de formació que doni continuïtat a  l’aprenentatge i el desenvolupament professional dels treballadors i treballadores de l’IMSP i potenciant la formació interna en els serveis, així com afavorint i potenciant les aptituds dels nostres professionals com a docents. Com a novetat de l’any 2013 s’ha fet una nova distribució del pressupost de formació, distribuït, com a punt de partida, en funció del nombre de treballadors de cada centre.

Pel que fa a l’execució d’aquest pla de formació, de les 135 accions formatives realitzades, 11 activitats han estat organitzades per l’Ajuntament de Badalona i 124 organitzades per l’Institut, de les quals 6 han estat finançades pel Centre de Recursos Pedagògics de Badalona, 30 activitats amb càrrec al pressupost de l’IMSP, 30 activitats han estat finançades per diversos proveïdors de l’àmbit de salut mental i addiccions, 7 activitats han estat finançades per l’Escola d’Administració Pública i la resta ha estat formació interna sense despesa directa.

 
 
  Tipus de formació                
      Activitats % Hores % Particip. % Cost %
                     
  Cursos   47 35 798 47,28 297 35,31 5.613 17,45
  Jornades/
congressos
  81 60 663 39,28 487 57,91 4.046 12,58
  Supervisions   7 6 227 13,44 57 6,78 22.503* 69,97
                     
  Total   135 100 1.688 100 841 100 32.162 100
 
 

(*) L’execució del Projecte Pilot, formació específica per als professionals del CDIAP, ha tingut un cost de 21.820€ (Supervisió: 17.800€ i cursos: 4.020€).


Nivel d'avaluació

Respecte a la mitjana d’avaluació de la satisfacció dels participants, al finalitzar les activitats formatives és de 7,40 sobre 9, dada que es manté en relació a l’any 2012.              


Nivel d'assistència

El percentatge d’assistència a les activitats formatives és del 95%.Per tipus de servei*

(*) Les dades del Projecte Pilot s’han tret per no desvirtuar la informació dels centres ambulatoris.

.