PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Resultats relatius a la prestació del servei
     
Consolidar i mantenir tots els serveis
Treballar conjuntament dins dels propis àmbits
Establir línies de treball conjuntes per als diferents serveis
Augmentar i enfortir la relació amb l'entorn, Ajuntament i Generalitat
Compartir els objectius propis de cada servei
 
         
   
   
 


Consolidar i mantenir tots els serveis

> S’han consolidat i mantingut tots els serveis, garantint així  el nivell de qualitat assolit i  el compromís que l’IMSP i l’Ajuntament  tenen amb la ciutat de Badalona.

 


Treballar conjuntament dins dels pròpis àmbits


Pla Interresidencial

> S'ha potenciat la capacitació  dels professionals dels equips tècnics, per millorar les habilitats de lideratge i conducció de les seves respectives àrees de treball. Aquesta millora professional està modificant els processos de treball, i donant bones expectatives d’aprofundiment positiu a mig termini.

> S’ha planificat, organitzat i realitzat una activitat formativa conjunta per a l’equip tècnic de les residències. Aquesta activitat formativa tenia com objetius: (I) Aprendre a respondre en lloc de reaccionar, posant l’èmfasi en la capacitat de parar i veure abans d’actuar. (II) Aprendre a observar quines són les nostres emocions i els nostres pensaments en el moments de conflicte amb altres professionals.

> La valoració és molt positiva. Actualment els professionals tècnics estan formant a la resta de professionals en les seves àrees específiques de treball. El resultat és que l’atenció global donada a residents porta integrada una qualitat assistencial superior a la que s’estava donant. 

> També s’ha treballat el seguiment dels contractes externs que es presten a més d’un centre

> S’han redimensionat les compres dels contractes de guants de vinil, nitril i esponges sabonoses.

> S’ha iniciat un pla d’activitats conjunt per als residents.Escoles Educació Especial

> S'ha identificat l’oferta educativa especialitzada, concretant-la en el nombre de places disponibles:

Can Barriga, 66 places                             
Llevant, 72 places                  
Maregassa, 60 places 
CREE, s’han atès a 26 alumnes.
Escolaritat Compartida, s’han atès a 5 alumnes.Salut Mental

> El mes de juny es va finalitzar  la guia de bones pràctiques  o Normativa interna de l’Institut Municipal de Serveis Personals sobre la relació amb la indústria farmacèutica. Es va presentar i iniciar la seva aplicació el mes de setembre.Revisar i acordar els circuits existents per a les relacions entre els diversos serveis de l’IMSP dins d’un mateix àmbit

> La sistematització de l’atenció dels pacients procedents del CDIAP i de l’EAP d’educació, ha permès millorar la seva atenció ja des de la primera visita al disposar el professional de més informació sobre l’atenció donada per l’equip derivant.

> Els CSMIJ i el CAS Delta hem continuat atenent de forma integrada  als adolescents que presenten problemes degut a consum de substàncies tòxiques. Durant aquest any s’ha revisat i actualitzat el protocol de treball conjunt i s’ha fet la presentació al conjunt de l’equip.

> Si be s’ha continuat avançant en treball en xarxa amb els equips d’atenció Primària en Serveis Socials, l’EAIA i el CSMIJ al voltant de  casos d’infància en risc, a final d’any les coordinacions sistemàtiques no s’han pogut realitzar a causa de baixa de la treballadora social que és qui les realitzava. La baixa, per manca de disponibilitat pressupostària no s’ha pogut cobrir.

> El CSMIJ Creu Verda i EAIA tenen establerts els espais fixos de coordinació.

> Els Centres Delta/BIM i els Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil Joan Obiols i Creu Verda han finalitzat la revisió i actualització del protocol de treball conjunt de drogodependències,

> S’ha presentat al CSMIJ Joan Obiols el protocol “Tractament dels adolescents amb addiccions”.

> Els Centres Delta/BIM, l´EAIA i els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) han revisat i protocol·litzat la coordinació entre serveis.

 


S’han identificat les línies de treball conjuntes per als diferents serveis de l’Institut que no pertanyen a un mateix àmbit


>
S’han establert línies de treball conjuntes entre els  diferents serveis de l’IMSP i altres institucions/àmbits externs:

Escoles d’Educació Especial: s’han realitzat reunions de seguiment i coordinació amb Serveis Socials, CSMIJ, CSMA, CDIAP i EAIA en relació a les accions a dur a terme amb els diferents alumnes que estan atesos per diferents serveis.

Aula de Suport: s’han activat des del principi de curs els contactes amb Serveis Socials i els diversos serveis de l’IMSP que atenen als alumnes amb la voluntat de poder redreçar conjuntament situacions conflictives que interfereixen en l’acció educativa.

Centre Delta: s’ha facilitat l’accés de les persones amb problemes de drogodependències al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona i del Servei d’Inserció Socio-laboral de l’IMSP i de l’Ajuntament de Badalona.

Centres Salut Mental Infanto-Juvenil: s’ha realitzat el procés de derivació-traspàs d’informació acordat amb el CDIAP, especialment amb aquells infants que presenten un trastorn mental greu.

EAIA: s’han implementat les millores en el protocol únic de demanda d’intervenció en els serveis especialitzats de l’IMSP.
S’ha augmentat i enfortit la relació amb l’entorn, Ajuntament i Generalitat (CatSalut, Ensenyament, ICASS)


Ajuntament

> S’ha realitzat un total de 7 reunions amb la direcció de Serveis Socials de l’Ajuntament per abordar els temes comuns.


Amb altres organismes/institucions:

Centres de Salut Mental i Addiccions i Àrees Bàsiques de Salut. Hem mantingut i augmentat la nostra presència a les ABS del territori de Badalona, Sant Adrià, Montgat, Tiana i Santa Coloma de Gramanet.

Escoles d’Educació Especial i Equips d’Assessorament Psicopedagògic: S’ha enfortit la relació amb l’equip de l’EAP a través del CREE, que ha estat especialment valorat com a suport per a la inclusió dels alumnes.

Delta/BIM: S’ha establert una via de comunicació amb l’Hospital de Can Ruti per a la informació de les dones embarassades amb consum de tòxics.

CDIAP: A part de l’atenció directa i grupal, s’ha treballat amb diversos programes de col·laboració encaminats a prevenir i/o detectar situacions de risc biològic, social i psicològic i que donen un afegit de qualitat tant per als infants com per a les famílies.


Contacte amb les institucions que ens financen

> En aquest sentit, el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques, ens ha permès recuperar una part important del deute de les institucions. No obstant, l’import del deute restant encara és substancial, per aquest motiu s’ha mantingut un contacte continu amb aquestes institucions.

 Compartir els objectius propis de cada servei


Dels objectius propis de cada servei inicialment plantejats pel Pla Anual 2013, s’han aconseguit els següents:Escola Llevant i Can Barriga, Centre Maregassa i Centre de Recursos Educatiuis Específics

> Seguiment i avaluació dels Plans Educatius Individuals (PEI), el Itineraris Formatius Individuals (IFI) i els Plans d’Intervenció (PI), incorporant les millores i valoracions que els alumnes i les seves famílies han expressat i acordat.

Maregassa:
- 58 alumnes han realitzat l’IFI.
- S’han definit en un 100% les prioritat educatives dels alumnes de nova  matrícula.
- El 93% de les famílies han fet dos o més entrevistes.
- El 40% de l’alumnat té suport extern.

Llevant:
- S’han realitzat tots els PEI.
- S’han fet el 95% de totes les reunions d’inici de curs amb les famílies i s’han acordat les prioritats educatives.

Can Barriga:
- S’han elaborat els PI de tots els alumnes de l’escola.
- De les 65 prioritats educatives elaborades pels tutors, totes han estat acordades i signades amb les famílies.

Centre de Recursos Educatius Específics (CREE)
- S’ha donat suport a 26 alumnes amb necessitats educatives especials i als seus mestres pertanyents a 14 escoles ordinàries de la ciutat.

> Constitució dels nous Consells Escolars i de les seves comissions de treball.

> S’ha renovat el 50% dels membres del Consell Escolar i s’han constituït les comissions de treball de les Escoles d’Educació Especial.

> Presentació d’una proposta de l’actualització del Pla Educatiu de Centre (PEC) i les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) al Claustre.

Maregassa: S’ha creat una comissió de treball formada per la directora, la cap d’estudis i tres mestres per recollir i modificar els apartats ja existents del PEC i elaborar els temes de nova creació. En relació al NOF, s’ha organitzat el pla de treball i desenvolupat diferents apartats.

Llevant: S'ha avançat amb la revisió del PEC, acordant els principis amb el Claustre i el Consell Escolar. S’ha recollit de les  NOFC la documentació relacionada amb les normes de funcionament. 

Can Barriga: S’ha avançat en l’elaboració i acord de diferents apartats tant del PEC com del NOF.

> A l’Escola Can Barriga, s’han establert les expectatives prioritàries referents a les normes de convivència i respecte i referents als hàbits de treballs dels alumnes dins del Pla de Suport Conductual Positiu (PSCP) de centre.

> A l’Escola Llevant s’ha continuat amb la implementació del PSCP de centre, donant publicitat als principis d’escola, identificant, quantificant i prioritzant les conductes de l’entorn escolar per establir les futures expectatives i avançar en el PSCP de centre.

> A l’Escola Maregassa, s’ha definit i implantat els diferents plans conductuals que parteixen de les necessitats identificades d’alguns alumnes, per tal de disminuir la presència de les conductes problemàtiques des de la prevenció.Aula de Suport Unitat d'Educació Compartida (ASUEC)

> La reglamentació interna s’ha treballat en les assemblees setmanals dels alumnes, debatent la normativa i posant en pràctica el reglament. Més que una reelaboració, ja que les normes són bàsicament les mateixes, l’objectiu ha consistit en la reflexió sobre les mateixes i la revisió de la seva pràctica en el dia a dia.

> S’ha acordat amb un institut i una alumna un currículum compartit amb horari compartit. L’experiència ha durat un mes degut als incompliments dels acords per part de l’alumna. No ha estat possible fer cap més experiència compartida ateses les característiques dels demés alumnes.

> Les famílies han estat informades en tot moment de la situació i desenvolupament de les activitats, les conductes i el rendiment dels alumnes. A part de l’entrevista inicial i l’entrevista d’informació sobre els Plans de Treball Individuals, han rebut informació escrita a final de cada trimestre i informe de les qualificacions del currículum escolar. A més, hem atès la informació contínua en cada ocasió que ha estat necessari a través de telèfon i entrevistes personals. En el darrer trimestre del curs s’ha celebrat una reunió amb els alumnes i les famílies que causaven baixa per haver complert el seu itinerari formatiu obligatori per informar-les i orientar-les de recursos ocupacionals i formatius on podrien continuar la seva formació.

 


SFAEO (Servei de Fisioteràpia pels Alumnes de l'Escola Ordinària)

> S’han atès a 17 alumnes derivats per l’EAP, escolaritzats a l’escola ordinària que, per diferents diagnòstics, tenen una discapacitat a nivell motriu que els dificulta la integració a la vida escolar.EAIA (Equip Atenció a la Infància i a l’Adolescència)

> S’han fet dos processos de formació (una externa i l’altra interna) i s’ha redactat un manual amb indicacions per utilitzar aquest nou “sotware” i amb els nous procediments a nivell intern que han substituït al que teníem quan tota la documentació arribava via correu ordinari. Aquests canvis també han suposat una adaptació al nou marc legislatiu, degut que l’estructura del programa informàtic ja respon i s’adapta a la nova llei.

> L’aparició d’aquest “sofware” (sini@) ens ha obligat a per adaptacions a la nostra base de dades, amb les lògiques limitacions de la pròpia estructura de la base, que ja té uns anys. Això s’ha fet, i hem implementat una part dels canvis que és completaran el proper any.

> S’ha fet un treball individualitzat a partir de la pròpia direcció de l’EAIA, amb els responsables de les diferents UBASP, per tal que coneguin les novetats més importants de la llei que afecten als mecanismes de treball entre el territori i l’EAIA. Hem parlat d’aquells canvis que ens convenen fer, i tenim clars per on han d’anar els acords de funcionament. El següent pas per fer l’any 2014, serà situar aquestes converses, com a acords entre el departament i l’EAIA.

> Pel que fa al tema de les actes conjuntes, es fan amb tots els serveis en els que tenim un espai de treball regular i temporalitzat. Es fa ordre del dia i acta.

 

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil  i Atenció Precoç

> S’han fet totes les actuacions administratives previstes de millora i revisió de la documentació.

> S’han realitzat actuacions per tal d’adaptar el programa informàtic OMI a les necessitats actuals, falta acabar d’introduir els plans individuals i la plantilla dels informes.

> S’ha organitzat la valoració de casos en dos grups de professionals. Aquesta actuació  ha permès agilitzar i poder complir amb les exigències de l’ICASS.

> S’ha pogut reduir el temps d’espera per fer les acollides. Acabem l’any en 1 mes d’espera per a l’acollida i entre 2/3 mesos per iniciar el procés diagnòstic.

> Ha quedat pendent per a principis del 2014, realitzar la  presentació de la valoració del projecte realitzat a la Unitat de Neonatologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol

> S’ha realitzat la proposta del projecte d’obertura d’una aula per nens de 0 a 3 anys amb trastorns greus.

 

Espai Familiar Juguem Plegats

> Respecte als Plans de Treball del Infants, 56 s’han acordat amb les seves famílies fent-ne el seguiment i  se’n han valorat 49 a final de curs. Mantenint així tres sessions de valoració respecte als objectius i canvis proposats.

> S’han realitzat sessions informatives i coordinacions amb els equips de serveis socials de Bufalà, Llefià i La Pau. Amb els pediatres referents del CAP Bufala, Llefià, La Salut i Apenins–Montigalà prioritzant així les zones on hi ha ubicat un espai familiar per tal d’informar i motivar als professionals corresponents.

> S’ha coordinat de forma periòdica amb el CDIAP per aquells nens/es atesos en aquest servei. També s’ha realitzar la coordinació amb els Serveis Socials. 

 

Residència CD Can Bosch

> L’equip de professionals de l’àrea funcional i social del centre ha continuat treballant el programa d’activitats buscant noves activitats que se adeqüin al alt nivell de dependència que presenten els residents i usuaris del centre i treballant per la seva difusió.

Concretament s’han creat:
- Activitats multisensorials, dirigides a 6 persones (30%).
- Un material audiovisual que recull imatges i text que donen informació del programa d’activitats i es va presentar a les famílies.

> L’equip multidisciplinar ha modificat el protocol de PAI, els canvis s’han presentat al equip i posat en marxa aquest 2014. El VARE s’ha revisat i s’ha passat als residents i a les famílies: els resultats són en la línia de l’any 2012.

> La fisioterapeuta i la terapeuta ocupacional han treballat aquest protocol i l’han presentat a l’equip en la reunió del mes de novembre.

Aquesta revisió ha significat:
- Fer modificacions en la terminologia i en la forma de classificar els diferents materials de suport.
- Sistemes per fer un  bon seguiment del material i donar informació a la resta de professionals i familiars.
- Fer un recompte de l’ús que fan els residents del material i el material disponible al centre.

> La treballadora social va acabar  el programa de dinamització de les famílies el mes de novembre de 2013. Varem decidir de posar-lo en marxa el gener del 2014. S’avaluarà aquest any.

 

Residència de Disminuïts Físics

> Per revisar el protocol de Pla Individual, s’han fet dues sessions el darrer semestre del 2013 i s’ha acabat el primer trimestre del 2014 i posat en marxa.

- El 70% (10) dels Plans d’Activitats d’Oci i Lleure Individualitzats realitzats.
- 7 persones fan activitats d’oci fora del centre i dintre del centre s’han realitzat de forma continuada i programada activitats de lleure.
- S’han fet 7 sortides i el viatge anual de tres dies.
- Participació d’una entitat més respecte el 2012.
- Hem comptat amb la col·laboració de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia.
- S’han fet el 100% de Plans Individuals, amb la participació dels familiars i entitats tutelars.
- S'han fet el 100% de VARES.

> Pel que fa a la definició dels principis bàsics de la residència amb les recomanacions que fa l’ICASS en el document de bones practiques: s’ha realitzat el treball comptant amb la participació de tot l’equip multidisciplinar. S’han desenvolupat els següents punts:

- Definició de la població que atenem: Característiques demogràfiques i socioeconòmiqes. Diagnòstics mes freqüents i problemàtiques de salut. Capacitats funcionals i tipus de suport que precisen.
- Definició del nostre centre: Objectiu del centre. Objectius generals. Principis bàsics: fonamentats en el model de qualitat de vida. Serveis que oferim.

> S’ha revisat el Programa d’Activitats del Centre i ha quedat estructurat en:

Activitats externes
- Arteterapia, activitat dirigida i organitzada per Espai Dones, del Consorci Sud. Cada dilluns de 18 a 20h, participen 3 noies.
- Estiu a la platja: durant els mesos de juliol i agost comptem amb l’ajut de voluntaris de Badalona i de la Creu Roja, per a que els residents en grups de dos o tres puguin fer un bany a la platja amb l’ajuda de la cadira amfíbia.
- Teatre: setmanalment, els dijous al mati, tres noies han participat en una activitat de teatre conjuntament amb altres persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual.
- La biblioteca a casa, és un taller de lectura que organitza la xarxa de biblioteques de Badalona amb personal voluntari. Es realitza cada dilluns de 18 a 19,30 h., hi assisteixen 8 persones.

Activitats internes de dilluns a divendres
Es fan en horari de tarda, un cop han arribat tots els residents al centre. Aquest any hem ampliat el nombre d’activitats i hem introduït:
- Boccia: És un esport similar a la petanca i en ell únicament participen persones en cadira de rodes, amb greus afectacions per paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques
- WII: amb el suport de la vídeo consola WII, el divendres a la tarda cada 15 dies, quasi bé tots els residents del centre participen molt activament en aquesta activitat.

Sortides
Visita al Zoo, 29 de juny hi van participar 13 residents i 6 cuidadors.

Celebració de les festes tradicionals
Aquest any hem realitzat les següents:
- Muntatge de paradetes al carrer: San Valentí. Diada de la Dona. Dia del Pare. Sant Josep. Sant Jordi. Dia de la Mare.
- Festes de la Primavera de Sant Roc”, 6 de maig. Participen 14 residents i 5 professionals.
- Cremada del Dimoni, 11 de maig, participen 11 residents i 4 professionals i 3 voluntaris
- Dia de la Discapacitat, el 3 de desembre vam participar en la Fira que organitza l’Ajuntament de Badalona.
- Dinar de Nadal, el 16 de desembre vam anar a dinar a un restaurant i vam fer l’Amic Invisible, hi vam participar 42 persones, entre residents amics i familiars.

Viatge anual
Aquest any hem anat a Oropesa Del Mar: Marina d'Or. Hem estat dels dies 12 al 14  de juny, una nit mes que l’any anterior. Les despeses de la sortida s’han pagat amb els diners que s’han recollit amb la venda d’artesanies, amb l’aportació de 60 € de cada resident i l’aportació de 600€ del pressupost del centre destinats a pagar el transport. Aquest any s’ha fet una enquesta de valoració de la sortida amb un resultat d'un 9 sobre 10.

 

Servei d'Habitatge Josep Padrós

> S’ha implementat el "Projecte Sol”, a partir del qual els residents inclosos en aquest projecte pilot han pogut exercir, amb el suport dels professionals, el seu dret a l’autodeterminació en llibertat, organitzant-se personalment i comunitàriament per desenvolupar la seva vida diària i assolir una millor qualitat de vida. La valoració d’aquest projecte ha estat força positiva, tant pels professionals com pels residents. L’experiència adquirida serà la base per a l’extensió a tot el Servei d’Habitatge d’aquesta metodologia assistencial basada en el foment dels drets dels residents.

> A partir de la implementació del  “Projecte Sol” s’ha introduït el “Servei d’Autodeterminació” en l’instrument de Valoració del Resultats Residencials (VARE). El proper any 2014 podrem identificar els resultats d’aquest nou servei. Aquesta millora serà molt útil per fer el seguiment del projecte i identificar els seus resultats.

> Malgrat les gestions efectuades amb els propietaris del programa Aegerus, s’ha de continuar treballant per poder incorporar la utilitat que aquest programa proporciona en la gestió dels serveis residencials.

 

Llar Residència Salut Mental Sant Roc

> S’ha posat en funcionament el projecte del "Grup de la Parla", i han participat un grup de 6 residents. Tot i que el projecte estava ben dissenyat, el resultat no ha estat el que es desitjava. Érem conscients de que hi havia aquesta possibilitat.

La principal dificultat en l’articulació de la parla en els nostres residents són els efectes secundaris de la medicació, variable que ja estava contemplada quan es va dissenyar el projecte. Tot i així, l’equip va considerar que era important  intentar-ho.

Com el resultat no ha mostrat millores significatives, es va valorar suspendre el treball de cara al 2014.

> Els resultats del projecte de “Grup d’Autònoms" es molt satisfactori. Els residents que hi participen han augmentat el seu nivell d’autonomia en:

- Gestió econòmica.
- Gestió de visites mèdiques.
- Participació en grups de voluntariat.
- 4 residents marxen de vacances sols.
- Han començat el procés per tal de preparar-se la medicació amb supervisió de la responsable higienico-sanitari.

> S’han aconseguit varies col·laboracions noves:

Biblioteques de Badalona, amb qui, conjuntament amb altres centres, s’ha dissenyat un projecte de voluntariat en el que podran participar residents de tots els centres residencials, i que pot acabar generant fins i tot un cert impacte social a la ciutat de Badalona.

Club Badiu, amb qui s’han establert col·laboracions entre els propis residents i usuaris del Club, formació gratuïta pels nostres professionals respecte a tallers de rehabilitació. Actualment s’està treballant per tal de compartir més activitats.

Ràdio Nicòsia: Arrel d’una visita informativa, dos residents participen activament en la retransmissió de programes de ràdio.

> Grup de residents amb més dificultats. Es va iniciar al desembre, arrel del treball tècnic plantejat durant l’any. S’ha fet una valoració dels residents que tenen més dificultats, i s’ha dissenyat un pla d’actuació per reforçar les àrees que tenen més afectades. Aquestes millores s’estan fent notar en:

- Hàbits i activitats de la vida diària.
- Tasques de la llar.
- Normativa de centre
- Relacions socials.
- Consciència de malaltia.

 

CSMIJ Joan Obiols (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil)

> S’ha iniciat el treball, del Protocol per a l’Atenció als Pacients amb Trastorns de l’Espectre Autista, que es continuarà el 2014. Així mateix, a nivell d’equip, una revisió dels diagnòstics dels pacients amb trastorn mental greu.

Tot i haver valorat vàries propostes de supervisor, cap ha tingut suficient consens com per fer una proposta i iniciar-la.

> L’equip ha conegut la Ruta Assistencial de la Depressió a Badalona. Prèviament a la presentació oficial de la Ruta, es va fer una presentació de la part infanto-juvenil en una reunió organitzativa. Així mateix gairebé tots els professionals van assistir a la presentació oficial el 15 d’octubre i alguns d’ells a les presentacions a l’ABS de la qual són referents. La direcció del centre forma part de l’equip de treball que ha elaborat la Ruta.

> En el mes d’octubre s’ha revisat la organització dels espais de treball assistencials i no assistencials implementant millores per disminuir la càrrega mental dels professionals, a partir de gener de 2014.

Així mateix, conjuntament amb la gerent i amb la direcció de Creu Verda, s’han treballat uns estàndars de nombre de visites per centre i per professional, que es proposaran pel 2014.

> S’ha millorat el procediment de documentació de la història clínica informatitzada amb l’escanneig de documents i incorporació a l’apartat que correspon des de secretaria. Així mateix s’han anat proposant i introduint millores en els motius de consulta.

> S’ha avançat de forma positiva i amb bona valoració per part de tots els implicats, en el treball plantejat amb els diferents serveis de l’IMSP: EAIA, Delta, CDIAP i també amb l’EAP i les ABS.

 

CSMIJ Creu Verda (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil)

> S’han consolidat els espais fixes d’interconsultes per als pacients que presenten trastorns greus i situacions de risc amb Serveis Socials, EAIA i ASUEC.

> A l’ABS de Sant Roc, s’ha pogut incrementar un dia  més la presència del professionals del CSMIJ per a realitzar-hi visites.

>Es va consolidant una major atenció mitjançant la teràpia grupal.

> S’han millorat les actuacions dels processos de registre dels actes administratius i assistencials.

> S’ha planificat el Pla de formació conjuntament amb el CSMIJ Joan Obiols.

> Hi ha dificultats per assolir els objectius de farmàcia que ens planteja el CatSalut.

> S’ha mantingut la participació en tot el que marca el CatSalut: BMK, coordinacions...

> A partir del setembre s’ha iniciat l’assessorament a l’Escola Esperança.

> S’ha hagut de disminuir l’assistència a les ABS degut a la disminució de personal.

> S’han mantingut les sessions de treball amb l’EAP, escoles privades, Delta i EAIA.

 

CSMA 1 i 2 (Centres Salut Mental d’Adults) 

> S’han realitzat cada dos mesos reunions conjuntes dels professionals del dos centres de salut mental, per poder continuar amb el procés de confluència de les línies de treball .

> Continuar treballant la importància del suport a la primària:

CSMA 1: S’ha fet el desplegament del model a totes les ABS de la zona nord, totes tenen el professional de referència i el psicòleg i psiquiatre del CSMA.
CSMA 2: Es continua treballant perquè les derivacions passin per les interconsultes.

> S’ha assolit la primera fase de desenvolupament de la Ruta Assistencial de la Depressió. La Ruta s’ha liderat des de la direcció del CSMA i de l’Institut per encàrrec del Cat Salut.

 

Centre de Dia Bétula

> El canvi de membres de l’equip s’ha fet tal com s’havia planificat de forma coordinada entre els professionals que marxaven i els que s’incorporaven. La valoració es positiva.

> S’ha fet un bon traspàs de les feines i de l’organització formant a l’equip tècnic sobre les activitats i tallers realitzats al centre.

> S’ha fet un bon treball de comunicació amb els usuaris i les seves famílies en referència als canvis en l’equip de professionals.

 

Centre Delta/BIM (Bus Intermunicipal de Metadona)

> S’ha reorganitzat el servei per tal d’assegurar la confidencialitat a les persones que sol·liciten una primera visita: realització de les entrevistes i programació en una consulta.

> S’ha millorat el programa informàtic utilitzat per a la dispensació de metadona i s’ha completat la unificació funcional dels dos dispositius de dispensació: BIM i Delta

> S’ha organitzat la creació de grups de pacients per formar-los en l’atenció a les sobredosis segons les indicacions de la Subdirecció General de Drogodependències.

> S’ha reorganitzat el treball a les ABS per cobrir la baixa d’una doctora.

> S’ha treballat per poder oferir una resposta més adequada a les demandes d’atenció a les ABS de Santa Coloma.

> Per portar a terme una millor atenció als adolescents, s’ha fet la presentació del Programa d’Atenció als Adolescents als equips i està funcionat correctament.

> També s’han realitzat reunions de coordinació amb la Unitat de Demència del Sociosanitari El Carme i la Unitat de Patologia Dual de la Clínica Torribera

 

PLADECO (Plans de Desenvolupament Comunitari)S

> S’han identificat les actuacions a desenvolupar, s’han prioritzat i calendaritzat les licitacions necessàries, s’ha justificat el 100% de l’aportació municipal i el 70% de l’aportació de la Generalitat.