PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Objectius relatius a l'apartat de gestió
     
La comunicació amb els professionals
Pla de formació
Gestió de contractes de serveis externs
La projecció externa de l'IMSP
Planificació sessións Comissió Mixta
Valors IMSP i Pla de Salut
Servei de Manteniment
Prevenció de Riscos Laborals
RRHH
 
         
   
   
 


Continuar treballant la communicació amb els professionals

> Hem treballat en la preparació del Pla de Comunicació de l’IMSP. S’ha realitzat una enquesta a tots els professionals, amb l’objectiu de conèixer les necessitats de comunicació concretes i l’enfocament que calia donar a aquest pla.

 


Pla de Formació Continuada

> S’ha planificat i desplegat el Pla de Formació Continuada 2013, amb un resultat de satisfacció de les activitats formatives del 8,11 sobre 10.

> Ens hem adaptat a la situació econòmica, a la vegada que hem estat més eficients en la selecció de les activitats formatives.

> Els recursos destinats a la formació, tot i la situació econòmica, s’han incrementat un 12,50% i s’han augmentat les activitats formatives realitzades, aconseguint els objectius proposats i la realització de les activitats formatives previstes.

 Gestió de contractes de serveis externs

> Hem avançat en el seguiment dels contractes. De forma quotidiana i per mitjà de les reunions establertes s’han tractat els diferents aspectes dels contractes; d’aquest seguiment se n’han desprès acords i actuacions adreçades a garantir i millorar la prestació del servei en funció del marc contractual de cada un d’ells.

> S’han realitzat reunions de seguiment dels contractes de serveis de: bugaderia als serveis residencials, càtering a l'Escola Can Barriga, cuina als serveis residencials, neteja, suport assistencial, vigilància Centre Delta, Programa de Suport a la Integració Familiar en Família Extensa i gestió de la Residència i Centre de Dia Domènech i Montaner.

> Des de la implicació de les direccions dels serveis i Gerència, hem continuat amb la implementació del sistema de comunicació d'incidències. L'estandardització, comunicació i registre d’aquestes ens ha permès plantejar actuacions per tal d’acomplir l'objectiu d'una resolució més eficient d'aquestes.

 Hem millorat la projecció externa de l'Institut

> Els professionals de l’IMSP han participat en diverses jornades, congressos com a ponents tan a nivell nacional com internacional.

> Els serveis educatius i els serveis residencials han participat en la jornada dedicada al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

> Al mes d’abril, l’Escola Maregassa ha realitzat la Jornada de Portes Obertes perquè famílies i professionals de diferents escoles i centres educatius puguin conèixer des de dins el programa educatiu que s’ofereix.

> Hem augmentat considerablement el nombre de notícies publicades tant a la pàgina web interna com externa, així com el nombre de persones que l’han visitada.

> S’ha celebrat la 1a Jornada IMSP dedicada al coneixement i aprofundiment de la Llei d’Infància. Aquesta jornada que va ser pensada per als professionals de l’IMSP, finalment ha estat oberta a professionals de Serveis Socials i Salut que s’han interessat per assistir-hi.

> Amb la presentació de la Ruta Assistencial de la Depressió acabava la primera fase de treball de la comissió que l’ha elaborat. Hem de remarcar la importància del lideratge, la coordinació i l’impuls que s’ha fet per part de professionals de l’Institut.

 

 


S'han aconseguit la planificació de les sessions de Comissió Mixta amb l'acord dels ordres del dia

> En relació als centres, durant l’últim trimestre de l’any.

> Pel que fa a les escoles, s’ha mantingut aquesta pràctica durant tot l’any.

 
S'han realitzat les revisions

> De la Missió i Valors de l’IMSP (a nivell d’equip directiu).

> Del Pla de Salut 2011- 2015 (a nivell de l’àmbit de direcció dels serveis de salut mental i drogodependències).

 Servei de Manteniment

> S’han fet  diverses reunions amb els directors dels centres, acordant el  llistat de prioritats en funció del pressupost.

> Tot i que el pressupost ha estat molt restringit, les principals inversions realitzades es detallen a continuació i corresponen bàsicament a obres efectuades a les escoles públiques municipals de la ciutat de Badalona:

Construccions
- Rehabilitació cobertes i façanes nord i est del CEIP Feliu i Vegues.
- Construcció d’una nova pista de minibàsquet i sorral de l'Escola Montigalà.
- Construcció 2ª fase del mur de tanca perimetral de l’Escola Pere de Tera.

Maquinària / Instal·lacions
- Adequació instal·lacions elèctriques en el taller de l’equip de manteniment al B-9.
- Subministrament escomeses d’aigua a l’edifici de la nova Escola Bufalà–2.
- Subministrament d’aigua per l’escomesa d’incendis de l’edifici de la nova Escola Parc de Ca l’Arnús.

Mobiliari
- Material esportiu a centres escolars: A. Botey, Baldiri Reixach, Pere de Tera.
- Cadires oficina diferents centres.

 


Prevenció de Riscos Laborals

> Accés a informació de PRL.
Mitjançant el web de l’Institut s’ha donat als professionals i directius un accés fàcil i ràpid a tot tipus d’informació i documents de PRL de l’Institut.

> Plans d’Autoprotecció i d’Emergència.

- S’ha finalitzat i presentat el PAU de Can Barriga i s’ha començat el de l’Escola Llevant
- Més del 90% dels Plans d’Emergència dels serveis s’han actualitzat i equipat amb els plànols del centre, detallant-hi les instal·lacions i mesures de protecció.
- El 67%  dels serveis han realitzat amb èxit un simulacre d’evacuació i/o confinament

> Ergonomia.
S’ha donat resposta y assessorament al 100% de les peticions de modificació de lloc de treball fetes a partir de l’activitat formativa “Treballar amb pantalles de visualització de dades i atendre a usuaris”.

> Plans d’actuacions preventives.
De les 112 actuacions esdevingudes de la coordinació del Plans d’actuacions preventives 73, el 65%, s’han realitzat amb èxit. S’ha fet un seguiment al 100% de les mesures acordades.

> Vigilància de la Salut.
De les 61 visites fetes al Servei de Vigilància de la Salut el 25% ha estat per la vacunació de la grip.

> Gestió de residus sanitaris tipus 3.
S’ha donat d’alta en el registre corresponent de la Generalitat a tots els serveis generadors de residus sanitaris tipus tres de l’Institut i s’ha començat la recollida i el transport de tal residus.

 RRHH

> S’ha incorporat el programa de nòmina Epsilon. Tot i les dificultats presentades, ja que el nou programa informàtic no contempla tots els aplicatius necessaris, s’ha implementat amb èxit des del mes de gener.

Calendari anual
Aquest any, un cop acordat amb les direccions, s’ha elaborat a través d’una aplicació informàtica a la pàgina web de l’Institut.

Nòmina
Des del mes de setembre, inclòs, tots els professionals de l’Institut reben la seva nòmina per correu electrònic.