PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Objectius relatius a l'apartat económic
     
 
         
   
   
 


> Aprofundint en el procés d’aplicació progressiva d’eines de la comptabilitat de gestió a l’administració local, durant tot el 2013, s’ha pogut consultar en temps real l’estat d’execució del pressupost de despeses per cadascun dels centres de cost.

> S’ha aconseguit que el CatSalut revisés els indicadors d’avaluació dels objectius assistencials respecte al nombre de persones amb trastorns mentals greus atesos als CSMIJ, per adaptar-los a la realitat assistencial dels nostres serveis.

> S’ha orientat l’assignació i gestió dels recursos cap a l’acompliment d’objectius i l’obtenció de resultats.

> La priorització de la despesa s’ha dut a terme mitjançant el marc de disponibilitat de recursos fruit d’una previsió prudent i realista dels ingressos.

> Els nostres resultats pressupostaris han estat:

 
 
    Op. corrents Inversions Op. no financeres Actius financers Total
               
  Pressupost 2013   20.334.245,43 465.588,04 20.799.834,47 48.000,00 20.847.834,47
  Execució de despeses   18.301.110,07 242.868,21 18.543.978,28 9.700,00 18.553.678,28
  Execució d’ingressos   18.522.431,59 223.052,12 18.745.483,71 9.700,00 18.755.183,71
  Resultat de l’exercici   221.321,52 - 19.816,09 201.505,43 0,00 201.505,43
  Ajust per desviacions de finançament   - 28.701,57 28.701,57 - 28.701,57
  Resultat pressupostari ajustat   221.321,52 8.885,48 230.207,00 0,00 230.207,00
  Valor relatiu
(% resultat s/ total de despeses)
  1,21% 3,66% 1,24% - 1,24%
  Romanent de tresoreria per a despeses generals   - - - - 1.887.313,92