PRESENTACIÓ
ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT
RESULTATS
 
 
 
 
 
     
 
 
Introducció
     
 
         
   
   
 


L’IMSP és l’organisme autònom de la ciutat de Badalona que des del 1982 s’encarrega de la gestió de centres educatius, residencials i de salut que li han estat encomanats per part de l’Ajuntament.

Dins d’aquest encàrrec i com a organització prestadora de serveis, cal que fem visibles els resultats obtinguts durant l’exercici. Així doncs, la Memòria que presentem significa un instrument que ens permet emmagatzemar i conservar informació i més enllà de tot això, ens permet disposar de dades que anirem introduint en properes planificacions.

En aquesta introducció no podem deixar de banda els fets que han marcat el desenvolupament de tot l’exercici com són el greu context de crisis econòmica que ha patit i està patint l’administració, especialment les entitats locals com la nostra, les fortes tensions de tresoreria, significativament presents al llarg del segon semestre o els esforços que comporta l’intens procés de contenció i racionalització de la despesa desenvolupat en els darrers anys. Tot i que aquests fets ens han marcat una tendència restrictiva en algunes ocasions, les dades que es presenten en aquesta Memòria i les activitats que se’n desprenen, han seguit pràcticament en la seva totalitat les línies marcades dins el Pla Anual.

També és necessari deixar especial constància de l’esforç de corresponsabilitat i comprensió realitzat per tots els professionals, només així i sent conscients de la situació, hem aconseguit tancar un any molt complicat de manera prou satisfactòria.

Ara és el moment de continuar avançant per tal de donar-nos a conèixer com a organització  referent en els àmbits que ens han estat encarregats i mostrar als nostres usuaris i a tots els ciutadans de Badalona tot allò que hem assolit en aquest 2013.


Anna Soler Morales
Gerent